Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc xây dựng dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 15/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (708/VP-KGVX, ngày 16/3/2017).

Kính gửi:

 

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Sở Nội vụ.

 

Sau khi xem xét Công văn số 399/SGDĐT-TCCB ngày 02/3/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng Báo cáo sơ kết Chỉ thị số 22-CT/TU, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 15/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020; trình kỳ họp UBND tỉnh tháng 7/2017.

2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh kiện toàn Hội đồng đào tạo nhân lực thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2011 - 2020 (tại Quyết định số 1825/QĐ-UBND ngày 03/11/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng đào tạo nhân lực thực hiện  Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2011-2020); trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định kiện toàn Hội đồng trước ngày 27/3/2017.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn