Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc sửa chữa hệ thống cấp thoát nước và trang bị xe ôtô cho Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội (706/VP-KGVX, ngày 16/3/2017).

Kính gửi: 

 

 

- Các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính;

- Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội.

         

 

Sau khi xem xét Báo cáo số 49/BC-STC ngày 10/02/2017 của Sở Tài chính về Báo cáo kiểm tra hiện trạng, đề xuất của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương thực hiện sửa chữa hệ thống cấp thoát nước trong, ngoài nhà học tập và các nhà điều trị học viên để đảm bảo công tác điều trị, chăm sóc học viên tại Trung tâm theo như đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo trên. Giao Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh làm Chủ đầu tư, có trách nhiệm lập hồ sơ Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật và Dự toán kinh phí, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

2. Giao Sở Tài chính tiếp tục rà soát số lượng xe ôtô tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh báo cáo UBND tỉnh xem xét điều chuyển, trang bị mới xe ôtô phục vụ công tác phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan biết, thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn