Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc chi trả kinh phí hỗ trợ, khuyến khích đào tạo bồi dưỡng, chính sách thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh (705/VP-NC, ngày 16/3/2017).

Kính gửi:

 

- Các sở, ban, ngành.

- UBND các huyện và thành phố.

 

Sau khi xem xét Báo cáo số 66/BC-STC ngày 28/02/2017 của Sở Tài chính về việc tình hình thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ, khuyến khích đào tạo bồi dưỡng, chính sách thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh theo quy định từ năm 2010 đến năm 2016 tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện và thành phố thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về tình hình thực hiện việc chi trả kinh phí hỗ trợ, khuyến khích đào tạo bồi dưỡng và chính sách thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh của đơn vị, gửi về Sở Tài chính, Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương thực hiện việc kiểm tra, rà soát, đối chiếu số liệu và báo cáo chi tiết số liệu về tình hình thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ, khuyến khích đào tạo bồi dưỡng và chính sách thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh của Sở Giáo dục và Đào tạo đã chi trả từ năm 2010 đến năm 2016, giải trình rõ lý do thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ, khuyến khích chưa đúng với định mức được phê duyệt; hoàn thành và gửi báo cáo về Sở Nội vụ và Sở Tài chính trong tháng 3/2017.

3. Căn cứ kết quả kiểm tra, rà soát việc thực hiện chi trả tại các đơn vị, giao Sở Tài chính báo cáo, đề xuất phương án xử lý đối với từng trường hợp cụ thể, thực hiện thu hồi kinh phí đối với các trường hợp chi trả sai quy định.

4. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các cơ quan liên quan thực hiện việc đối chiếu, thẩm định lại đối với các trường hợp đã chi trả cho các cá nhân nhưng chưa được thẩm định, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các Sở, ban, ngành, UBND các huyện và thành phố thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn