Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc giao đất cho Công ty cổ phần Bất động sản Hà Nội tại Khu đô thị Phú Lộc IV, thành phố Lạng Sơn

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 413/QĐ-UBND

         Lạng Sơn, ngày  15 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao đất cho Công ty cổ phần Bất động sản Hà Nội

tại Khu đô thị Phú Lộc IV, thành phố Lạng Sơn

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số  60/TTr-STNMT ngày 07/3/2017,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao 574,74 m2 (Năm trăm bẩy mươi bốn phẩy bẩy bốn mét vuông) đất đã bồi thường giải phóng mặt bằng tại Khu đô thị Phú Lộc IV, thành phố Lạng Sơn cho Công ty cổ phần Bất động sản Hà Nội (Địa chỉ: Số 182 Mai Anh Tuấn, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội) để sử dụng vào mục đích đất ở đô thị, cụ thể như sau:

1. Địa bàn phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, diện tích 335,30 m2, trong đó:

- Diện tích 78,4 m2 đất thuộc thửa số 461, tờ bản đồ địa chính số 14 phường Vĩnh Trại (theo bản đồ quy hoạch Khu đô thị Phú Lộc IV, thành phố Lạng Sơn là ô số 59 thuộc lô DC.G1).

- Diện tích 68,4 m2 đất thuộc thửa số 460, tờ bản đồ địa chính số 14 phường Vĩnh Trại (theo bản đồ quy hoạch Khu đô thị Phú Lộc IV, thành phố Lạng Sơn là ô số 26 thuộc lô DC.H1).

- Diện tích 67,5 m2 đất thuộc thửa số 434, tờ bản đồ địa chính số 14 phường Vĩnh Trại (theo bản đồ quy hoạch Khu đô thị Phú Lộc IV, thành phố Lạng Sơn là ô số 70 lô LK.H2).

- Diện tích 67,5 m2 đất thuộc thửa số 435, tờ bản đồ địa chính số 14 phường Vĩnh Trại (theo bản đồ quy hoạch Khu đô thị Phú Lộc IV, thành phố Lạng Sơn là ô số 71 lô LK.H2).

- Diện tích 53,5 m2 đất thuộc thửa số 436, tờ bản đồ địa chính số 14 phường Vĩnh Trại (theo bản đồ quy hoạch Khu đô thị Phú Lộc IV, thành phố Lạng Sơn là ô số 74 lô LK.H2).

2. Địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, diện tích 239,44 m2, trong đó:

- Diện tích 48,0m2 đất thuộc thửa số 420, tờ bản đồ địa chính số 30 phường Hoàng Văn Thụ (theo bản đồ quy hoạch Khu đô thị Phú Lộc IV, thành phố Lạng Sơn là ô số 2 thuộc lô DC.BX2).

- Diện tích 191,44 m2 đất thuộc thửa số 367, tờ bản đồ địa chính số 26 phường Hoàng Văn Thụ (theo bản đồ quy hoạch Khu đô thị Phú Lộc IV, thành phố Lạng Sơn là ô số 26a thuộc lô NK.NB1).

3. Vị trí, ranh giới các thửa đất giao được xác định theo mảnh Trích đo địa chính số: 07-2015, 02-2016, 10-2016, 12-2016, 22-2016, tỷ lệ 1/200 và 1/500 do Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày: 11/9/2015, 11/4/2016, 24/8/2016; UBND phường Vĩnh Trại và UBND phường Hoàng Văn Thụ xác nhận ngày: 15/9/2015, 13/4/2016, 30/8/2016 và Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày: 16/9/2015, 14/4/2016, 13/9/2016.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND thành phố Lạng Sơn xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty cổ phần Bất động sản Hà Nội; Chỉ đạo cơ quan chuyên môn chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

2. Công ty cổ phần Bất động sản Hà Nội có trách nhiệm quản lý, sử dụng đất đúng vị trí, ranh giới và mục đích đất được giao; nộp tiền sử dụng đất và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định trước khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

3. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Trại, Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ và Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Lý Vinh Quang

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn