Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc giao đất cho Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn để sử dụng vào mục đích xây dựng cơ sở y tế

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     Số:  412/QĐ-UBND

   Lạng Sơn, ngày  15  tháng 3  năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao đất cho Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn

để sử dụng vào mục đích xây dựng cơ sở y tế

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TTBTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 2641/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Bắc Sơn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số  59/TTr-STNMT ngày 06/3/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao 9.225,3 m2 (Chín nghìn hai trăm hai mươi lăm phẩy ba mét vuông) đất tại khối phố Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn cho Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở y tế.

1. Vị trí, ranh giới khu đất giao được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 01-2017, tỷ lệ 1/500, do Văn phòng Đăng ký đất đai lập ngày 09/01/2017, UBND thị trấn Bắc Sơn xác nhận đo vẽ phù hợp với hiện trạng ngày 20/01/2017, được Sở Tài nguyên và Môi trường ký duyệt ngày 23/01/2017.

2. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

3. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các công việc sau đây:

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn;  Chỉ đạo cơ quan chuyên môn chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

2. Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn có trách nhiệm quản lý, sử dụng đất đúng ranh giới, mục đích được giao; được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định; nộp phí, lệ phí theo quy định.

3. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế; Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn, Chủ tịch UBND thị trấn Bắc Sơn và Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Lý Vinh Quang

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn