Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc thu hồi đất của Bưu điện huyện Bắc Sơn, cho Bưu điện tỉnh Lạng Sơn thuê tại thôn Vũ Lâm, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:  401/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày   15  tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất của Bưu điện huyện Bắc Sơn, cho Bưu điện tỉnh

Lạng Sơn thuê tại thôn Vũ Lâm, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 61/TTr-STNMT ngày 07/3/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 602,8 m2 (Sáu trăm linh hai phẩy tám mét vuông) đất do Bưu điện huyện Bắc Sơn quản lý, sử dụng tại thôn Vũ Lâm, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, đã được UBND tỉnh Lạng Sơn cho thuê đất để xây dựng trụ sở và khai thác bưu chính, viễn thông tại Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 11/01/2006.

1. Lý do thu hồi đất: Khu đất đã được chuyển giao cho Bưu điện tỉnh Lạng Sơn quản lý, sử dụng theo Quyết định số 647/QĐ-TCCB/HĐQT ngày 06/12/2007 của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam về việc thành lập Viễn Thông Lạng Sơn.

2. Vị trí, ranh giới khu đất thu hồi được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 01 - 2017, tỷ lệ 1/500, do Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 19/01/2017, UBND xã Vũ Lễ xác nhận đo vẽ phù hợp với hiện trạng ngày 23/01/2017, được Sở Tài nguyên và Môi trường ký duyệt ngày 24/01/2017.

Điều 2. Cho Bưu điện tỉnh Lạng Sơn (Địa chỉ: Số 49, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) thuê 602,8 m2 đất thu hồi tại Điều 1 Quyết định này để sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ (Bưu cục Ngả Hai).

1. Thời hạn sử dụng đất: 30 năm (kể từ ngày ký Quyết định cho thuê đất).

2. Hình thức thuê đất: Trả tiền thuê đất hàng năm.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xác định mốc giới và bàn giao đất tại thực địa cho Bưu điện tỉnh Lạng Sơn;

- Cung cấp thông tin địa chính để tính tiền thuê đất, ký hợp đồng thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Bưu điện tỉnh Lạng Sơn;

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

2. Bưu điện tỉnh Lạng Sơn có trách nhiệm quản lý, sử dụng đất đúng vị trí ranh giới, mục đích đất được thuê; nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

3. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn, Chủ tịch UBND thị trấn Bắc Sơn và Giám đốc Bưu điện tỉnh Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Lý Vinh Quang

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn