Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Dự họp về thí điểm thu giá dịch vụ của các doanh nghiệp kinh doanh bến, bãi gắn với thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng tại các cửa khẩu (64/GM-UBND ngày 14/3/2017).

GIẤY MỜI 

Dự họp về thí điểm thu giá dịch vụ của các doanh nghiệp kinh doanh bến,

bãi gắn với thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ,

tiện ích công cộng tại các cửa khẩu: Hữu Nghị, Tân Thanh, Cốc Nam

         

Thực hiện Chương trình công tác tháng 3/2017, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp, cụ thể như sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Kho bạc nhà nước tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện: Cao Lộc, Văn Lãng; Văn phòng UBND tỉnh.

2. Nội dung: Về việc thí điểm thu giá dịch vụ của các doanh nghiệp kinh doanh bến, bãi gắn với thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng tại các cửa khẩu: Hữu Nghị, Tân Thanh, Cốc Nam

3. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút, ngày 18/3/2017.

- Địa điểm: Tại phòng họp A, tầng 3, Trụ sở UBND tỉnh.

4. Giao nhiệm vụ

- Sở Tài chính chuẩn bị báo cáo theo nội dung cuộc họp. (Tài liệu chuẩn bị đủ cho các thành phần dự họp)

- Các thành phần tham dự họp chuẩn bị báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ.

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự họp đúng thời gian địa điểm nêu trên./. 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn