Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời dự làm việc với Đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn (61/GM-UBND ngày 13/3/2017).

GIẤY MỜI

Dự làm việc với Đoàn Giám sát của

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn

         

Thực hiện Kế hoạch số 57/KH-ĐGS ngày 15/02/2017 của Đoàn Giám sát (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn) giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016 trên địa  bàn tỉnh Lạng Sơn, UBND tỉnh mời dự làm việc với Đoàn Giám sát như sau:

           1. Thành phần

- Đoàn Giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Lãnh đạo các sở, ngành: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Tư  pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh.

2. Nội dung

Làm việc với Đoàn Giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016 trên địa bàn tỉnh.

3. Thời gian: Bắt đầu từ 8h00’ ngày 17/3/2017 (Thứ sáu).

4. Địa điểm: Phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh.

5. Phân công nhiệm vụ:

- Sở Nội vụ xây dựng báo cáo phục vụ buổi làm việc với Đoàn Giám sát.

- Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị hội trường, in ấn tài liệu phục vụ buổi làm việc với Đoàn Giám sát.

Kính mời các thành phần tham gia dự đúng thời gian và địa điểm trên./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn