Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 tại huyện Cao Lộc (60/GM-UBND ngày 13/3/2017).

GIẤY MỜI

Kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 tại huyện Cao Lộc

 

 

 

Thực hiện Chương trình số 08/CTr-UBND ngày 14/02/2017 của UBND tỉnh về kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm tra số 2 tổ chức kiểm tra, làm việc tại huyện Cao Lộc với nội dung sau:

1. Thành phần

- Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn.

- Lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ban Dân tộc, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới, Cục Thuế, Văn phòng UBND tỉnh.

2. Thời gian, địa điểm

Từ 8 giờ 00 phút ngày 16/3/2017 (thứ Năm), tại trụ sở UBND huyện Cao Lộc.

3. Nội dung

Làm việc với UBND huyện Cao Lộc và UBND xã Yên Trạch theo Chương trình số 08/CTr-UBND ngày 14/02/2017 của UBND tỉnh.

4. Tổ chức thực hiện

- UBND huyện Cao Lộc mời các thành phần liên quan dự làm việc, chuẩn bị báo cáo và các điều kiện cần thiết khác phục vụ công tác kiểm tra; chỉ đạo UBND xã Yên Trạch báo cáo về công tác triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2017.

- Các thành viên Đoàn chuẩn bị nội dung làm việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Kính mời các thành phần tham dự./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn