Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

Số: 47/KH-UBND

 

Lạng Sơn, ngày  09 tháng 3 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2017

 

 

Thực hiện Chương trình số 01-CTr/BCĐ ngày 14/02/2017 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Lạng Sơn về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích 

Tiếp tục phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; các mục tiêu, quan điểm, phương hướng cải cách tư pháp nêu trong Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị; Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Chương trình số 03-CTr/BCĐCCTPTW ngày 06/10/2016 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Chương trình số 01-CTr/BCĐ ngày 14/02/2017 của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh và Chương trình số 32-CT/BCSĐ ngày 14/6/2016 của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về trọng tâm cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2021; các văn bản của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm cải cách tư pháp năm 2017 và giai đoạn 2016-2021, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường pháp lý ổn định cho sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Bám sát nội dung, định hướng về cải cách tư pháp đã được xác định trong các văn kiện của Đảng, định hướng của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2017 và giai đoạn 2016 - 2021.

- Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp phải kịp thời, theo chỉ đạo của Trung ương và phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp để bảo đảm nội dung tiến độ, chất lượng công việc theo yêu cầu nhiệm vụ.

 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Phổ biến, quán triệt các văn bản về công tác cải cách tư pháp

Các cấp, các ngành thường xuyên, kịp thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp, hoạt động tư pháp đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân theo tinh thần Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Chương trình số 03-CTr/BCĐCCTPTW ngày 06/10/2016 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Kế hoạch số 87-KH/BCĐ ngày 08/9/2015 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh; Bộ luật hình sự (sửa đổi), Bộ luật dân sự năm 21015; các Bộ luật, Luật về thủ tục tố tụng… nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận trong nhân dân đối với các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp, gắn nhiệm vụ cải cách tư pháp với việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật nhằm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Tham gia xây dựng, hoàn thiện, thi hành chính sách, pháp luật về hình sự, dân sự và thủ tục tố tụng tư pháp

Các cấp, các ngành có liên quan tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản pháp luật về hình sự, dân sự, thủ tục tố tụng tư pháp như: Bộ luật Dân sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật Tố tụng hành chính năm 2015; các Bộ luật, Luật về hình sự, dân sự, thủ tục tố tụng tư pháp được ban hành trong năm 2016, 2017.

Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các ngành, các cấp thực hiện đổi mới quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tham gia ý kiến góp ý đối với các dự án luật: Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi), Luật Lý lịch tư pháp (sửa đổi), Luật Tương trợ tư pháp (sửa đổi), Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước (sửa đổi) khi có văn bản đề nghị của các cơ quan Trung ương.

3. Về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp

Phối hợp và tạo điều kiện để các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng về hoàn thiện tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan tư pháp nêu trong văn kiện Đại hội II của Đảng; Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015, Luật Thi hành án tạm giữ, tạm giam năm 2015.

Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp số 01/QCPH-UBND-TAND ngày 10/4/2015 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh trong công tác giải quyết các vụ án hành chính, các vụ án dân sự.

4. Về chế định luật sư và bổ trợ tư pháp

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch tổng thể triển khai Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kết luận số 138-KL/TU ngày 05/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 25/8/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh.  

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Hội công chứng viên tỉnh Lạng Sơn hoạt động ổn định, theo đúng tôn chỉ mục đích. Chỉ đạo Sở Tư pháp nghiên cứu, xem xét đề xuất  việc chuyển đổi Phòng Công chứng số 1 thành Văn phòng Công chứng theo Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng.

Phổ biến, quán triệt và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện Luật Đấu giá tài sản (có hiệu lực từ ngày 01/7/2017) và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động bán đấu giá tài sản của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp và doanh nghiệp bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) sau khi Luật này được ban hành; sắp xếp lại tổ chức bộ máy và các Chi nhánh của Trung tâm Trợ giúp pháp lý theo Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi). Ban hành Quyết định kiện toàn Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. Chỉ đạo Sở Tư pháp hướng dẫn Trung tâm trợ giúp pháp lý xây dựng Quy chế phối hợp với Đoàn luật sư tỉnh trong việc cử luật sư tham gia đại diện, bào chữa cho người được trợ giúp pháp lý tại các cơ quan tiến hành tố tụng. Đẩy mạnh hoạt động trợ giúp pháp lý, chú trọng hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu; trợ giúp pháp lý thông qua hoạt động tố tụng.  

Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh trong thi hành án dân sự theo quy định của Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi năm 2014). Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh hoạt động có hiệu quả, theo đúng Quy chế đã ban hành.

Tiếp tục tuyên truyền phổ biến và tổ chức thực hiện tốt Luật Giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành. Kịp thời triển khai thực hiện Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp giai đoạn 2017 - 2020 (sau khi được Thủ tướng Chính phủ ban hành).

5. Về xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp

Tiếp tục chỉ đạo việc kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế Sở Tư pháp,  Phòng Tư pháp và biên chế công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã theo Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 của Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ, Hướng dẫn số 03/HD-UBND ngày 22/8/2015 của UBND tỉnh, gắn với thực hiện Nghị quyết số 39 - NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và các văn bản của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức thực hiện các văn bản trên.

Chỉ đạo các sở, ngành kiện toàn tổ chức, hoạt động của các tổ chức giám định tư pháp và đội ngũ giám định viên theo vụ việc; tăng cường đội ngũ giám định viên, nhất là giám định khoa học hình sự, giám định pháp y.

Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất các cơ chế chính sách phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh để thu hút, tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp (luật sư, công chứng, giám định tư pháp).

Các cơ quan tư pháp tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) của Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2015 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

6. Về giám sát của cơ quan dân cử và của nhân dân đối với cơ quan tư pháp

Phối hợp thực hiện tốt Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân đối với cơ quan tư pháp và hoạt động tư pháp trên địa bàn tỉnh; nâng cao chất lượng chuẩn bị nội dung và trả lời chất vấn đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh. Phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và nhân dân phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội đối với cơ quan tư pháp và hoạt động tư pháp theo quy định của Bộ Chính trị.

7. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tư pháp

Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các Điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia có liên quan đến lĩnh vực cải cách tư pháp; tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật, nhất là hợp tác với các địa phương của Trung Quốc. Đề nghị Bộ Tư pháp giới thiệu, hỗ trợ việc xúc tiến, ký kết văn bản kết nghĩa công chứng với 01 địa phương của Cộng hòa Pháp.

8. Về cơ sở vật chất của các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp

Đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp, cải cách tư pháp cho Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, Tư pháp - Hộ tịch cấp xã, các cơ quan, tổ chức bổ trợ tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo Sở Y tế khẩn trương thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Trung tâm pháp y theo Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 30/3/3016 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Pháp y tỉnh Lạng Sơn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ vào nhiệm vụ và nội dung của Kế hoạch này có trách nhiệm triển khai khai thực hiện nghiêm túc; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh theo quy định.

2. Giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố tham mưu cho UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh và cơ quan có thẩm quyền.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

Phạm Ngọc Thưởng  

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn