Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 24/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả giai đoạn năm 2016-2021

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 45/KH-UBND

 

Lạng Sơn, ngày  02  tháng 3 năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 24/01/2017 của Ban

 Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường công tác chống buôn

 lậu, gian lận thương mại hàng giả giai đoạn năm 2016-2021

 

 

 

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 24/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả giai đoạn năm 2016-2021 (viết tắt là Chỉ thị số 11-CT/TU), UBND tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 11-CT/TU nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ Chỉ thị đề ra.

- Tăng cường sự chỉ đạo, điều hành và cụ thể hóa nội dung Chỉ thị số 11-CT/TU làm cơ sở để các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện đạt hiệu quả thiết thực.

2. Yêu cầu

- Các cấp chính quyền, các ngành liên quan xác định nhiệm vụ chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, lâu dài; căn cứ chức năng, nhiệm vụ, địa bàn quản lý cần có các giải pháp tổ chức tuyên truyền, đấu tranh có hiệu quả, không để hình thành đường dây, tụ điểm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả lớn trên địa bàn.

- Các ngành, các cấp và mọi tầng lớp nhân dân cần nhận thức rõ những nguy hại của buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả đối với kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, sức khỏe của con người, đề ra các giải pháp cụ thể, phù hợp và tổ chức thực hiện kiên quyết, hiệu quả; từng bước thay đổi nhận thức và hành động của người tiêu dùng trong lựa chọn hàng hóa.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tổ chức quán triệt, triển khai bằng các giải pháp cụ thể thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU và các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, các Bộ, ngành Trung ương và Tỉnh ủy về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của các ngành, các cấp.

2. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và nhân dân về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả với nội dung, hình thức đa dạng, phù hợp, có sức lan tỏa sâu rộng để mỗi người thấy được quyền lợi, nghĩa vụ trong công tác này; vận động các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và mọi tầng lớp nhân dân thực hiện ba không: “không buôn lậu; không bảo kê, tiếp tay, chứa chấp, vận chuyển hàng lậu; không tiêu dùng hàng giả, hàng lậu”; công khai kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng để răn đe, phòng ngừa chung.

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tập trung vào các đường dây, ổ nhóm, các đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

4. Củng cố lực lượng làm công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo hướng tập trung, chuyên sâu, phân định rõ trách nhiệm theo địa bàn, lĩnh vực và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức, chiến sỹ liên quan đến công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi bảo kê, tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đảm bảo nội bộ trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công tác. Rà soát, luân chuyển vị trí công tác cán bộ, công chức trong các lực lượng chức năng, nhất là tại các vị trí nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng.

5. Xây dựng hoặc đề xuất xây dựng cơ chế hỗ trợ kinh phí hoạt động, mua sắm trang thiết bị cho các lực lượng chức năng thực hiện công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đảm bảo đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới theo quy định của pháp luật.

6. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát một số lại hình kinh doanh, dịch vụ dễ phát sinh hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại như: cấp phát, sử dụng hóa đơn, chứng từ; kê khai giá tính thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng; các hoạt động xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, gửi kho ngoại quan, bán hàng miễn thuế, trao đổi hàng hóa cư dân biên giới, vận chuyển hàng hóa từ biên giới vào nội địa...; đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, thanh tra về tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, điều kiện sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thuộc diện quản lý chuyên ngành.

7. Tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan chức năng trong tỉnh, ngoài tỉnh và với phía Quảng Tây (Trung Quốc) trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; khuyến khích thu hút đầu tư sản xuất, kinh doanh, xúc tiến thương mại để tăng khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa trong nước.

8. Thường xuyên rà soát các quy định của pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp với tình hình mới.

9. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; khuyến khích, thu hút đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.     Ban Chỉ đạo 389 các cấp

- Xây dựng chương trình, kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong từng thời kỳ và từng chuyên đề cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ của các ngành, lực lượng chức năng.

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các ngành, lực lượng chức năng đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo tinh thần của Chỉ thị số 11-CT/TU, các văn bản chỉ đạo có liên quan và nội dung Kế hoạch này.

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng

Chỉ đạo lực lượng thường xuyên duy trì hoạt động kiểm tra, kiểm soát tại các đường mòn biên giới nhằm ngăn chặn có hiệu quả hoạt động xuất nhập cảnh, buôn bán, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nhất là cư dân biên giới không tham gia tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định về quản lý biên giới.

3. Cục Hải quan

Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu; tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại qua các lô hàng xuất nhập khẩu; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Bộ đội Biên phòng ngăn chặn hiệu quả hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua các đường mòn biên giới, khu vực hai bên cánh gà cửa khẩu.

4.Công an tỉnh

Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an cấp huyện triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện và xử lý triệt để các đường dây, ổ nhóm, các đối tượng buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, vệ sinh an toàn thực phẩm và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh. Tham mưu đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động quần chúng nhân dân tham gia tố giác các hành vi vi phạm; đẩy mạnh điều tra, xử lý nghiêm, triệt để các vụ việc lớn, điển hình, nghiêm trọng, phức tạp.

5. Sở Công Thương

- Chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường phối hợp triển khai thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong nội địa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhất là hành vi sản xuất, mua bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, các hành vi bán hàng đa cấp trái phép, vi phạm về lĩnh vực giá, đo lường chất lượng, thương mại điện tử, văn minh thương mại...

- Thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh trong tham mưu chỉ đạo, phối hợp các lực lượng chức năng thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên rà soát, kiến nghị với cấp có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện những cơ chế, chính sách liên quan đến công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đảm bảo chặt chẽ, phù hợp với tình hình mới; tham mưu khen thưởng, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, xử lý nghiêm cán bộ, công chức, chiến sỹ tiếp tay, bao che cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, nâng cao hiệu quả công tác khuyến công để phát triển sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa nội địa.

- Chỉ đạo Trạm KSLH Dốc Quýt tăng cường kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện vận chuyển hàng hóa qua Trạm, chống lợi dụng cơ chế chính sách để thực hiện các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát chống buôn bán, vận chuyển hàng lậu qua tuyến đường sắt Đồng Đăng – Hà Nội, các tuyến đường bộ và các đường mòn phụ cận thuộc địa bàn kiểm soát.

6. Cục Thuế

Quản lý chặt chẽ việc cấp phát, sử dụng hóa đơn, không để tình trạng lợi dụng hóa đơn để hợp thức hóa hàng nhập lậu, tăng cường kiểm tra việc mua bán hàng hóa phải sử dụng hóa đơn. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện lộ trình bắt buộc các hộ kinh doanh và người dân sử dụng hóa đơn mua bán hàng hóa theo quy định của pháp luật. Năm 2017 thực hiện thí điểm tại địa bàn thành phố Lạng Sơn.

7. Các Sở, ngành khác có liên quan

- Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, nông sản; hành vi khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản và động vật hoang dã trái phép trên địa bàn. Tham mưu, đề xuất thực hiện việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa đảm bảo khả năng cạnh tranh trên thị trường.

- Sở Tài chính: Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về giá; nghiên cứu, đề xuất về cơ chế, chính sách về kinh phí cho công tác chống buôn lậu theo hướng đảm bảo tính chủ động, phù hợp theo quy định.

- Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả qua hệ thống bưu chính, công nghệ thông tin và qua hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm. Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí của tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

- Sở Khoa học và Công nghệ: Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại trong kinh doanh hàng hóa thuộc phạm vi quản lý nhất là các lĩnh vực về Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, thực thi quyền sở hữu trí tuệ, thực hiện ghi nhãn hàng hóa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, kiểm soát các hoạt động tại các khu du lịch, khu vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh đảm bảo các hoạt động văn hóa, lễ hội dân gian diễn ra vui tươi, lành mạnh và an toàn; đấu tranh chống các hành vi vi phạm quyền tác giả, kinh doanh, buôn bán các mặt hàng văn hóa phẩm nhập lậu.

-  Sở Y tế: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động dịch vụ y dược ngoài công lập; chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý triệt để các hành vi vi phạm liên quan đến kinh doanh các mặt hàng thực phẩm, thực phẩm chức năng, dược phẩm, mỹ phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng; không để xảy ra tình trạng mất an toàn, ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

- Sở Tư pháp: Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, UBND cấp huyện tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp về xử lý vi phạm hành chính; tổng hợp các kiến nghị của các cơ quan, đơn vị về những khó khăn, vướng mắc trong thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính; thực hiện tốt nhiệm vụ thẩm tra, rà soát hồ sơ xử lý vi phạm hành chính do Chủ tịch UBND tỉnh giao.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư sản xuất, kinh doanh; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhất là khu vực biên giới.

- Sở Ngoại vụ: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin với cơ quan chức năng phía Quảng Tây (Trung Quốc) và các nước khác trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh:

Mở các chuyên trang, chuyên mục thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tập trung tuyên truyền về tác hại của buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân không sản xuất, kinh doanh các mặt hàng lậu, hàng cấm, hàng giả, vi phạm về sở hữu trí tuệ, hàng không đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tuyên truyền, biểu dương, giới thiệu các tập thể, cá nhân điển hình trong phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; đưa tin kịp thời, trung thực các vụ việc vi phạm bị các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý.

- Các Sở, Ban, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể hóa Kế hoạch để tổ chức thực hiện.

 

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên, nhân dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; thực hiện tốt cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

9. UBND các huyện, thành phố

Xây dựng kế hoạch thực hiện tốt công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn phụ trách phù hợp với yêu cầu, đặc điểm tình hình thực tiễn ở địa phương đảm bảo hiệu quả.

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Kế hoạch này xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện; định kỳ 6 tháng, một năm và đột xuất báo cáo tình hình thực hiện về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia theo quy định./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Lý Vinh Quang

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn