Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     Số: 44/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 02 tháng 3  năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017

 

 

 

 

  

         Thực hiện Kế hoạch số 5372/KH-BVHTTDL, ngày 28/12/2016 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thiết thực kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục, thể thao (TDTT) Việt Nam và ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập thể dục (27/3/1946 - 27/3/2017); 86 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2017).

- Động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện TDTT hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” trong tuổi trẻ toàn tỉnh, góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ và học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức và vai trò, tác dụng của luyện tập TDTT trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

2. Yêu cầu

- UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017 tại địa phương, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia và thường xuyên luyện tập TDTT để nâng cao sức khỏe.

- Tổ chức Ngày chạy Olympic đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, tạo được khí thế sôi nổi, hào hứng tham gia của nhân dân.

- Huy động các nguồn lực xã hội đóng góp cho công tác tổ chức Ngày chạy Olympic.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Quy mô, thời gian tổ chức

a) Quy mô

- Đồng loạt tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017 tại các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.

- Vận động các cơ quan, đoàn thể, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang  và doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức, tham gia Ngày chạy Olympic.

- Mỗi xã, phường, thị trấn huy động tối thiểu 10% tổng số dân cư sống trên địa bàn tham gia chạy.

- 11/11 huyện, thành phố tổ chức Ngày chạy Olympic cấp huyện.

- Phấn đấu 85% (192 đơn vị cấp xã) trên tổng số 226 xã, phường, thị trấn của tỉnh tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017. Tùy vào điều kiện thực tế có thể tổ chức theo cụm liên xã (2-3 xã).

- Có thể lồng ghép tổ chức các giải thể thao quần chúng, các ngày lễ kỷ niệm hoặc các sự kiện của địa phương.

b) Thời gian

Đồng loạt tổ chức bắt đầu từ 07 giờ 00 phút, Chủ nhật, ngày 26/3/2017. (Tùy theo tình hình thực tế của các địa phương, có thể tổ chức Ngày chạy Olympic trước ngày quy định nhưng phải trong tháng 3/2017).

2. Hình thức tổ chức

Tổ chức Ngày chạy Olympic gồm 02 phần: Lễ phát động và tổ chức chạy đồng hành.

- Nội dung chương trình Lễ phát động Ngày chạy Olympic bao gồm:

+ Tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa, văn nghệ và thể thao… hưởng ứng Ngày chạy Olympic.

+ Chào cờ, hát Quốc ca (tất cả mọi người tham gia cùng hát theo nhạc)

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

+ Phát biểu khai mạc và phát động Ngày chạy Olympic của Ban Tổ chức (Nội dung gắn với kỷ niệm ngày Truyền thống ngành TDTT Việt Nam 27/3 và Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3).

- Tổ chức chạy đồng hành cự ly tối thiểu 01km (đảm bảo chạy hết cự ly).

3. Thành phần tham gia

- Mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền tham gia;

- Vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia: cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, thanh niên, học sinh, sinh viên, người cao tuổi… thuộc các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân đang cư trú trên địa bàn các xã, phường, thị trấn.

- Các gia đình thể thao, gia đình văn hóa tiêu biểu.

4. Công tác chỉ đạo thực hiện

- Cấp tỉnh: Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch của các địa phương; cử các thành viên Ban Chỉ đạo và lãnh đạo, cán bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến dự và tham gia chạy tại các huyện, thành phố.

- Cấp huyện: Xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic cấp huyện tại trung tâm huyện; chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tổ chức Ngày chạy Olympic tại địa phương; cử các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể của huyện, thành phố đến dự và tham gia chạy tại các xã, phường, thị trấn.

Riêng Thành phố Lạng Sơn: Tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic chung cho tất cả các xã, phường tại một địa điểm do thành phố lựa chọn.

- Cấp xã: Xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic tại các địa điểm công cộng hoặc trung tâm các xã, phường, thị trấn.

5. Trang trí và tuyên truyền

- Trang trí trang trọng phù hợp với từng địa phương; phông chính với tiêu đề “Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017”; treo các khẩu hiệu tuyên truyền, băng rôn, cờ phướn… tại địa điểm xuất phát, dọc đường chạy và đích.

- Treo các khẩu hiệu tuyên truyền cổ động cho Ngày chạy Olympic, khẩu hiệu về Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030; các khẩu hiệu chào mừng 71 năm Ngày truyền thống ngành TDTT Việt Nam, 86 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các khẩu hiệu tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương (có danh mục khẩu hiệu tuyên truyền kèm theo).

- Tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử từ tỉnh đến cơ sở, tuyên truyền lưu động; treo băng rôn, khẩu hiệu trên các trục đường chính, khu đông dân cư…

6. Kinh phí

Nguồn kinh phí tổ chức chi từ ngân sách địa phương theo phân cấp quản lý ngân sách, tăng cường huy động các nguồn lực xã hội hóa.

III. TỔ CHỨC THỰ HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Là cơ quan thường trực, chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017.

- Theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch tại các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn; tổng hợp báo cáo tình hình, kết qủa thực hiện về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh theo quy định.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn, Báo Lạng Sơn

Tổ chức tuyên truyền về Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân trên địa bàn toàn tỉnh, tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp xã hội, vận động mọi người tích cực tham gia tập luyện TDTT, thiết thực thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

3. Sở Y tế

Chỉ đạo các Trung tâm Y tế các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai phương án nhằm đảm bảo công tác y tế cho các đối tượng tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017.

4. Công an tỉnh

Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố có kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh, trật tự tại các địa điểm tổ chức Ngày chạy Olympic trên địa bàn toàn tỉnh.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các nhà trường huy động lực lượng tham gia Ngày chạy Olympic tại các địa phương.

6. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang của tỉnh

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được phân công, tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ… mỗi người lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện, thường xuyên tập luyện TDTT nâng cao sức khỏe và tham gia Ngày chạy Olympic tại các xã, phường, thị trấn.

7. UBND các huyện, thành phố

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic cấp huyện, chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tổ chức Ngày chạy Olympic tại địa phương;

- Bố trí kinh phí và các điều kiện cần thiết khác để tổ chức triển khai có hiệu quả Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017.

- Đưa nội dung tổ chức Ngày chạy Olympic của các xã, phường, thị trấn thành tiêu chí bắt buộc để đánh giá xét thi đua, khen thưởng cuối năm.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này; báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo tỉnh thông qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời gửi bản mềm qua Email: thethaolangson@gmail.com trước ngày 30/3/2017. Trong qúa trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên hệ theo số điện thoại 025. 6255009 hoặc 025. 6255004 để được hướng dẫn giải quyết./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Hồ Tiến Thiệu

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn