Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Thực hiện Kết luận số 117-KL/TU ngày 20/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình hoạt động của các bến, bãi đỗ xe tại các khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 40/KH-UBND

  Lạng Sơn, ngày  27 tháng  02  năm 2017

      

KẾ HOẠCH

Thực hiện Kết luận số 117-KL/TU ngày 20/01/2017 của

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình hoạt động của các bến, bãi đỗ xe

tại các khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh

 

 

 

Thực hiện Kết luận số 117-KL/TU ngày 20/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình hoạt động của các bến, bãi đỗ xe tại các khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh,  UBND tỉnh ban hành Kế hoạch như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ và thực hiện có hiệu quả Kết luận số 117-KL/TU ngày 20/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình hoạt động của các bến, bãi đỗ xe tại các khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh.

- Kiểm tra, rà soát, xây dựng quy hoạch tổng thể đối với các bến, bãi đỗ xe tạo môi trường kinh doanh lành mạnh và thu hút đầu tư tại các cửa khẩu, đảm bảo ổn định tình hình và phát triển trong cuối năm 2017 và những năm tiếp theo.

- Thông báo tình trạng hồ sơ pháp lý, tình hình triển khai thực hiện đầu tư bãi đỗ xe, bến xe hàng và địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa, kho ngoại quan tại khu vực các cửa khẩu của các doanh nghiệp; xây dựng lộ trình để các doanh nghiệp đầu tư xây dựng dự án theo đúng Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền cấp.

- Xây dựng quy định về tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn góp phần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh khu vực cửa khẩu và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.

- Phân định rõ trách nhiệm, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan đơn vị và các doanh nghiệp kinh doanh bến, bãi trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Kết luận số 117-KL/TU ngày 20/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

II. NỘI DUNG

Để chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 117-KL/TU ngày 20/01/2017, UBND tỉnh giao một số nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện biên giới, thành phố Lạng Sơn và các doanh nghiệp kinh doanh bến, bãi trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện biên giới và thành phố Lạng Sơn

1.1. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn:

- Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan rà soát sự phù hợp của các dự án bến, bãi so với các quy hoạch khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh; tham mưu giải pháp đối với các dự án chưa phù hợp với quy hoạch.

- Trước 15/03/2017, chủ trì thành lập Tổ công tác hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc hoàn thiện các thủ tục hồ sơ pháp lý và thực hiện đầu tư dự án kinh doanh bến, bãi trong đó: Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn làm Tổ trưởng, các thành viên là chuyên viên của các sở, ban, ngành và UBND các huyện liên quan.

- Ban hành văn bản thông báo đến 26 doanh nghiệp có 35 dự án đầu tư bãi đỗ xe, bến xe hàng và địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa, kho ngoại quan tại các khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (gọi tắt là các doanh nghiệp):

+ Đối với các dự án đề xuất thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư: ra văn bản thông báo thu hồi trước 15/03/2017.

+ Đối với các dự án thiếu hồ sơ pháp lý, hạng mục đầu tư xây dựng: hướng dẫn, yêu cầu doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ pháp lý trong thời gian từ tháng 3/2017 đến tháng 6/2017; hoàn thiện đầu tư các hạng mục theo Giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp hoặc hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng xong trước 30/09/2017.

+ Đối với các dự án không hoạt động, hoạt động không hiệu quả hoặc không đủ khả năng đầu tư đầy đủ các hạng mục theo Giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp, yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

+ Yêu cầu các doanh nghiệp cam kết có lộ trình thực hiện phù hợp.

- Giám sát việc thực hiện các thủ tục pháp lý và đầu tư xây dựng của các doanh nghiệp; lập và quản lý hồ sơ của từng dự án để thuận tiện cho việc đôn đốc doanh nghiệp thực hiện các thủ tục pháp lý cũng như quản lý sau này.

- Phối hợp với sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác quản lý môi trường, quản lý đầu tư xây dựng các dự án nằm trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh theo đúng quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát việc thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo quy định tại Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND tỉnh.

1.2. Các sở, ban, ngành:

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện dự án Khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; rà soát, xây dựng phương án quản lý và cơ chế chính sách để Khu trung chuyển hàng hóa và các dự án bãi đỗ xe, bến xe hàng và địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa, kho ngoại quan có thể phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong việc kinh doanh, cung cấp các dịch vụ phục vụ cho hoạt động xuất nhập khẩu; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, cạnh tranh lành mạnh cho các doanh nghiệp đã và đang đầu tư các dự án trên tại địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

b) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Kho bạc nhà nước tỉnh, Cục Hải quan, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng và các cơ quan liên quan:

- Xây dựng và trình UBND tỉnh xem xét triển khai thực hiện trước 15/ 3/2017 phương án thí điểm tại 03 cửa khẩu về việc thu giá dịch vụ xe ô tô ra, vào bãi đỗ xe hàng hóa xuất nhập khẩu tại các khu vực cửa khẩu theo hình thức để cơ quan chức năng trực tiếp thu giá dịch vụ trên sau đó khấu trừ thuế, nghĩa vụ tài chính và chuyển số thu còn lại cho các doanh nghiệp đảm bảo quyền lợi các bên, công khai, minh bạch.

- Xây dựng mức thu, cơ quan tổ chức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đối với các xe ô tô chở hàng có nhu cầu thay đổi địa điểm để xuất khẩu hàng hóa.

c) Cục Thuế: Giao cho các Chi cục trực thuộc phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn và Kho bạc nhà nước tỉnh để quản lý thu giá dịch vụ xe ô tô ra, vào bãi đỗ xe hàng hóa xuất nhập khẩu, đảm bảo thu đủ thuế, nghĩa vụ tài chính doanh nghiệp phải nộp cho Nhà nước.

d) Công an tỉnh: Tăng cường công tác kiểm tra, nắm tình hình các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và gia đình có biểu hiện thu các loại phí dịch vụ không phù hợp tại các khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh để có biện pháp xử lý phù hợp.

đ) Các lực lượng Cảnh sát giao thông, Quản lý thị trường tăng cường giải pháp phòng ngừa sai phạm trong hoạt động tuần tra kiểm soát theo quy định.

e) Các sở, ban, ngành:

- Theo chức năng, nhiệm vụ được giao đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp và người dân tại khu vực biên giới, cửa khẩu; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của các bến, bãi tại khu vực biên giới, cửa khẩu.

- Bố trí thành viên tham gia Tổ công tác hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc hoàn thiện các thủ tục hồ sơ pháp lý và thực hiện đầu tư dự án kinh doanh bến, bãi; phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đôn đốc và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý, tiến độ đầu tư các hạng mục theo Giấy chứng nhận đầu tư, đảm bảo đúng thời gian, chất lượng theo quy định.

- Thực hiện nghiêm công tác chấp hành quy định quản lý nhà nước về giá, doanh thu của dịch vụ xe ra vào bến bãi, kê khai đầy đủ số lượng xe ra vào bãi; thực hiện kê khai nộp thuế, nghĩa vụ tài chính, tiền thuế đất... theo đúng quy định hiện hành tránh gây thất thu cho NSNN.

1.3. UBND các huyện biên giới và thành phố Lạng Sơn:

- Bố trí thành viên tham gia Tổ công tác hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc hoàn thiện các thủ tục hồ sơ pháp lý và thực hiện đầu tư dự án kinh doanh bến, bãi; đôn đốc, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý, tiến độ đầu tư các hạng mục cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp trong công tác giải phóng mặt bằng.

- Kiểm tra, nắm tình hình an ninh trật tự, không để hình thành các nhóm, tổ chức hoặc cá nhân có biểu hiện gây khó khăn, phiền hà cho hoạt động xuất nhập khẩu tại các khu vực cửa khẩu.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra giá, thuế, phí và lệ phí tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác quản lý về đất đai, môi trường; xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng thuộc thẩm quyền theo quy định.

2. Các doanh nghiệp kinh doanh bến, bãi trên địa bàn tỉnh

- Thực hiện đúng nội dung Kết luận số 117-KL/TU ngày 20/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kết luận cuộc họp của UBND tỉnh với các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi, lộ trình hoàn thiện các thủ tục pháp lý và đầu tư xây dựng theo văn bản thông báo của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn.

- Tổ chức thu phí dịch vụ trong các bãi đỗ xe, bến xe hàng và địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa, kho ngoại quan tại các khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo đúng đơn giá do UBND tỉnh ban hành và theo quy định của pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, UBND huyện biên giới, thành phố Lạng Sơn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan căn cứ vào kết luận cuộc họp của UBND tỉnh với các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi và nhiệm vụ được phân công tại Mục II Kế hoạch này chủ động tổ chức thực hiện. Tăng cường công tác tự kiểm tra, chỉnh đốn nội bộ nhằm tạo môi trường thuận lợi cho xuất nhập khẩu trên địa bàn; xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực.

2. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ trì, đôn đốc kiểm tra thực hiện Kế hoạch này trên địa bàn toàn tỉnh và xây dựng báo cáo 6 tháng đầu năm 2017 để báo cáo UBND tỉnh, HĐND tỉnh và Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND huyện biên giới và thành phố Lạng Sơn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Công Trưởng

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn