Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Tổ chức Hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt doanh nghiệp đầu Xuân Đinh Dậu, năm 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 39/KH-UBND

  Lạng Sơn, ngày  25 tháng  02  năm 2017

      

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt

doanh nghiệp đầu Xuân Đinh Dậu, năm 2017

 

 

 

 

 

          Được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy, thực hiện chương trình công tác năm 2017, UBND ban hành Kế hoạch tổ chức "Hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt doanh nghiệp xuân Đinh Dậu, năm 2017" với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đánh giá tình hình hoạt động của các doanh nghiệp và khó khăn, tồn tại trong năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu của cộng đồng doanh nghiệp trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

- Thể hiện sự quan tâm, khuyến khích và cầu thị của tỉnh Lạng Sơn đối với sự phát triển chung của cộng đồng doanh nghiệp, tiếp thu các ý kiến đóng góp để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa được thuận lợi.

- Ghi nhận, biểu dương, khen thưởng kịp thời các doanh nghiệp tiêu biểu  trong năm 2016.

2. Yêu cầu

- Các nội dung Hội nghị được tổ chức phải thiết thực, ý nghĩa, hiệu quả, chu đáo, trang trọng và tiết kiệm.

- Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các cơ quan có liên quan cần thực hiện tốt các nội dung công việc để đảm bảo tổ chức Hội nghị thành công theo Kế hoạch.

II. CÁC NỘI DUNG  HỘI NGHỊ

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã, tình hình hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn năm 2016, mục tiêu nhiệm vụ năm 2017 ( các báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã, tình hình hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn, gộp chung thành một báo cáo). Báo cáo kết quả giải quyết các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp tại Hội nghị năm 2015

3. Tham luận của các doanh nghiệp: Dự kiến khối doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 05 ý kiến, khối doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh 05 ý kiến.

4. Tiếp thu giải đáp các ý kiến của các doanh nghiệp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Cục hải quan chủ động liên hệ với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu về nội dung tham luận và giao cho các cơ quan chuẩn bị trước nội dung trả lời tại Hội nghị.

5. Phát biểu của lãnh đạo Bộ, ngành (nếu có)

6. Công tác khen thưởng doanh nghiệp

- UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu năm 2016;

- Sở Công Thương, Cục Hải quan tặng Giấy khen cho các doanh nghiệp trong tỉnh, doanh nghiệp ngoài tỉnh có thành tích xuất sắc trong hoạt động xuất nhập khẩu năm 2016;

          7. Lãnh đạo tỉnh phát biểu ý kiến, bế mạc Hội nghị.

8. Kết thúc hội nghị.

 III. THÀNH PHẦN HỘI NGHỊ

Tổng số khách mời dự kiến khoảng 312 đại biểu, trong đó: Đại diện khối doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh 131 đại biểu (Gồm: 121 doanh nghiệp, 10 hơp tác xã); khối doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh 100 đại biểu; khối cơ quan nhà nước 81 đại biểu.

1. Đoàn Chủ tịch

- Lãnh đạo tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Công Thương, Cục trưởng Cục Hải quan.

          - Thư ký hội nghị: Chuyên viên Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương,  Cục Hải quan.

2. Khách mời Trung ương

- Bộ Công Thương: Đại diện lãnh đạo Bộ; lãnh đạo Cục Xuất nhập khẩu, Cục Xúc tiến thương mại, Vụ thương mại Biên giới và miền núi.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Đại diện lãnh đạo Bộ; đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ.

- Tổng cục Hải quan: Đại diện lãnh đạo Tổng cục; đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Tổng cục.

- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng: Đại diện Lãnh đạo Bộ Tư lệnh; đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư lệnh.  

3. Tỉnh Lạng Sơn

Dự kiến khoảng 81 người gồm:

- Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, UB MTTQ tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

- Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện và thành phố Lạng Sơn.

- Các cơ quan thông tin đại chúng: Báo Công Thương, Báo Hải quan, Truyền hình Công Thương; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn, Báo nhân dân thường trú tại Lạng Sơn, Báo tiền phong thường trú tại Lạng Sơn, Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Lạng Sơn, VTV1, VTC.

4. Đại biểu doanh nghiệp

- Đại diện khối doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh: 131 (121 doanh nghiệp, 10 hợp tác xã).

- Khối doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh, doanh nghiệp được phép xuất khẩu gạo của Bộ công thương : 100 doanh nghiệp.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Từ 08h00' -11h30',  ngày 10/3/2017.

2. Địa điểm: Tại khách sạn Mường Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

V. KINH PHÍ TỔ CHỨC

          Kinh phí tổ chức hội nghị đã được phân bổ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư,  Sở Công Thương theo Quyết định 2468/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND tỉnh.

VI. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

          1. Văn Phòng UBND tỉnh

          - Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương chuẩn bị các báo cáo, chuẩn bị bài phát biểu cho lãnh đạo tỉnh.

          - In Giấy mời (hoàn thành trước ngày 27/2/2017), maket hội nghị, tài liệu hội nghị.

- Gửi Giấy mời tham dự Hội nghị cho các doanh nghiệp theo danh sách (hoàn thành trước ngày 01/3/2017).

- Trực tiếp điều hành chương trình Hội nghị.

          2.  Sở Kế hoạch và Đầu tư

          - Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công Thương xây dựng các báo cáo, chương trình hội nghị, lập danh sách khách mời doanh nghiệp, hợp tác xã, chuẩn bị các tài liệu liên quan phục vụ Hội nghị (hoàn thành trước ngày 28/02/2017).

          - Liên hệ với một số doanh nghiệp, Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh chuẩn bị  nội dung  tham luận tại hội nghị.

          3. Sở Công Thương

          - Mời, đón đại biểu thuộc Bộ Công Thương.

          - Chủ trì đặt hội trường tổ chức Hội nghị và tiệc chiêu đãi của UBND tỉnh.

          - Lập danh sách khách mời doanh nghiệp xuất nhập khẩu và doanh nghiệp được phép xuất khẩu gạo của Bộ Công Thương (hoàn thành trước ngày 28/02/2017). Liên hệ với với một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu chuẩn bị  nội dung tham luận tại Hội nghị.

- Gửi danh sách và Giấy khen các doanh nghiệp được khen thương  về Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 05/3/2017.

          4.  Cục Hải quan

          - Mời, đón đại biểu thuộc Tổng Cục Hải quan.

          - Phối hợp với Sở Công Thương lập danh sách khách mời tham dự Hội nghị.

- Gửi danh sách và Giấy khen các doanh nghiệp được khen thương  về Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 05/3/2017.

          5. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng

Mời, tiếp đón đại biểu thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

6. Sở Nội vụ

          - Phối hợp với Sở KH&ĐT, Sở Công Thương xét khen thưởng các doanh nghiệp, hợp tác xã và doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh.

          - Điều hành công tác thi đua khen thưởng tại Hội nghị.

          7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

          -  Mời, tiếp đón đại biểu thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

8. Các Sở, Ban, ngành khác và UBND các huyện, thành phố: Chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương trong tổ chức thực hiện; chuẩn bị các nội dung có liên quan để giải đáp trong Hội nghị.

UBND tỉnh yêu cầu các Cơ quan liên quan chủ động phối hợp triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị phản ánh về cơ quan chủ trì Sở Kế hoạch  và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Kế hoạch này thay cho kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 14/02/2017 của UBND tỉnh./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Nguyễn Công Trưởng

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn