Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Họp ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 3 năm 2017 (kỳ 1) (57/GM-UBND ngày 07/3/2017).

GIẤY MỜI

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 3 năm 2017 (kỳ 1)

(ngày 13 tháng 3 năm 2017)

             

          Kính gửi:

             - Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh;

             - Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh;

             - Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;

             - Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

 

Thực hiện Chương trình công tác của UBND tỉnh tháng 3 năm 2017 (Chương trình số 12/CTr-UBND ngày 27/02/2017), UBND tỉnh tổ chức phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3 (kỳ 1) như sau:

I. Sở Kế hoạch và Đầu tư trình

1. Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017. (Trình BTV Tỉnh ủy kỳ 17, tháng 3; trình Ban Chấp hành).

Mời các Ban của HĐND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình dân dụng tỉnh, Ban Quản lý dự án ĐTXD hạ tầng kỹ thuật tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thống kê, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan, Cục Thuế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn, UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn.

II. Sở Công Thương trình

2. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ và khuyến khích đầu tư xây dựng hạ tầng chợ trên địa bàn tỉnh.

Mời các Ban của HĐND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Cục Hải quan, Cục Thuế, UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn.

III. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình

3. Dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 16/4/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sĩ, người có công và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa". (Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ 18, tháng 4).

Mời Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Văn hóa - Xã hội (HĐND tỉnh), Thủ trưởng các cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Tỉnh đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn.

IV. Sở Giáo dục và Đào tạo trình

4. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định đối tượng và điểm cộng ưu tiên, khuyến khích trong tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh.

Mời các Ban: Văn hoá - Xã hi, Dân tộc, Pháp chế (HĐND tỉnh), Thủ trưởng các cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn.

Thời gian họp: 1 ngày, ngày 13/3/2017 (thứ Hai).

          (Buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ, buổi chiều bắt đầu từ 14 giờ).

Địa điểm: Phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh.

Các cơ quan chủ trì trình tại phiên họp tập trung vào các vấn đề trọng tâm cần xin ý kiến UBND tỉnh; gửi Văn phòng UBND tỉnh 9 bộ hồ sơ bằng bản giấy và bản mềm (file điện tử) chậm nhất trong buổi sáng ngày 08/3/2017.

Các cơ quan được mời họp chủ động cập nhật, nghiên cứu trước tài liệu được gửi qua eOffice và trên trang Thông tin của Văn phòng UBND tỉnh.

Đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh cập nhật tài liệu phục vụ lãnh đạo Đoàn ĐBQH, các Ban của HĐND tỉnh dự họp.

Kính mời các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các cơ quan trong thành phần mời đến dự họp./. 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn