Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời Kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 tại huyện Tràng Định và thành phố Lạng Sơn (53/GM-UBND ngày 28/02/2017).

GIẤY MỜI

Kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 tại huyện Tràng Định và thành phố Lạng Sơn

 

 

Thực hiện Chương trình số 08/CTr-UBND ngày 14/02/2017 của UBND tỉnh về kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm tra số 01 tổ chức kiểm tra, làm việc tại huyện Tràng Định và thành phố Lạng Sơn như sau:

1. Thành phần Đoàn

- Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng đoàn.

- Lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ban Dân tộc, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh (kiểm tra tại huyện Tràng Định), Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới, Cục Thuế, Văn phòng UBND tỉnh.

2. Thời gian, địa điểm:

2.1 Kiểm tra tại huyện Tràng Định:

- Các thành viên Đoàn kiểm tra tập trung tại trụ sở UBND tỉnh, xuất phát lúc 6 giờ 00 phút ngày 08/3/2017 (Thứ tư).

- Thời gian làm việc: Bắt đầu từ 8 giờ 00 phút ngày 08/3/2017.

- Địa điểm: Tại trụ sở UBND huyện Tràng Định.

2.2. Kiểm tra tại thành phố Lạng Sơn:

- Thời gian: Bắt đầu từ 08 giờ 00 ngày 09/3/2017 (Thứ năm).

- Địa điểm: Tại trụ sở UBND thành phố Lạng Sơn.

3. Nội dung và hình thức kiểm tra

Làm việc với UBND huyện Tràng Định, UBND thành phố Lạng Sơn và UBND xã: Chi Lăng, Cao Minh (huyện Tràng Định) theo Chương trình số 08/CTr-UBND ngày 14/02/2017 của UBND tỉnh.

4. Tổ chức thực hiện

- UBND huyện Tràng Định và UBND thành phố Lạng Sơn chuẩn bị báo cáo, mời các thành phần dự làm việc; mời và chỉ đạo UBND các xã: Chi Lăng, Cao Minh (huyện Tràng Định) chuẩn bị báo cáo và các điều kiện cần thiết khác phục vụ công tác kiểm tra.

- Các thành viên của Đoàn kiểm tra chuẩn bị các nội dung liên quan.

- Bố trí phương tiện: Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh (xe Văn phòng UBND tỉnh); các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh (xe Sở Tài chính); các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới, Tài nguyên và Môi trường (xe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ban Dân tộc (Xe Sở Lao động - Thương binh và Xã hội), các Sở, ngành: Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Y tế (xe Sở Giao thông vận tải); Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Công an tỉnh, Phóng viên Báo, Đài (xe Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh).

Kính mời các đồng chí dự chương trình kiểm tra ./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn