Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời Kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 tại huyện Đình Lập (52/GM-UBND ngày 27/02/2017).

GIẤY MỜI

Kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 tại huyện Đình Lập

 

 

 

 

Thực hiện Chương trình số 08/CTr-UBND ngày 14/02/2017 của UBND tỉnh về kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm tra số 2 tổ chức kiểm tra, làm việc tại huyện Đình Lập với nội dung sau:

1. Thành phần

- Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn.

- Lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ban Dân tộc, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới, Cục Thuế, Văn phòng UBND tỉnh.

2. Thời gian, địa điểm

Từ 8 giờ 00 phút ngày 02/3/2017 (thứ Năm), tại trụ sở UBND huyện Đình Lập.

3. Nội dung

Làm việc với UBND huyện Đình Lập và UBND các xã: Kiên Mộc, Bính Xá theo Chương trình số 08/CTr-UBND ngày 14/02/2017 của UBND tỉnh.

4. Tổ chức thực hiện

- UBND huyện Đình Lập mời các thành phần liên quan dự làm việc, chuẩn bị báo cáo và các điều kiện cần thiết khác phục vụ công tác kiểm tra; chỉ đạo UBND các xã: Kiên Mộc, Bính Xá báo cáo về công tác triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2017.

- Các thành viên Đoàn chuẩn bị nội dung làm việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

* Về bố trí phương tiện, thời gian xuất phát:

- Lãnh đạo UBND tỉnh đi xe riêng (Văn phòng UBND tỉnh đi cùng).

- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế đi chung xe do Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí.

- Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới, Tài nguyên và Môi trường đi chung xe do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí.

- Các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Ban Dân tộc đi chung xe do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bố trí.

- Sở Giao thông vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo và phóng viên Báo, Đài PT-TH tỉnh đi chung xe do Sở Giao thông vận tải bố trí.

Đoàn kiểm tra tập trung tại trụ sở UBND tỉnh để xuất phát vào lúc 6 giờ 00 phút cùng ngày.

Kính mời các thành phần tham dự./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn