Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Thông báo thay đổi thời gian kiểm tra tại huyện Chi Lăng (Đoàn 4) (82 /TB-UBND ngày 25/02/2017).

 

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi thời gian kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch

phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

tại huyện Chi Lăng

 

 

 

          Ngày 17/02/2017 UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 67/TB-UBND về việc kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, theo đó thời gian kiểm tra UBND huyện Chi Lăng và UBND xã Bằng Mạc là từ 08 giờ 00’ ngày 02/3/2017.

Tuy nhiên, do trùng lịch công tác, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thay đổi thời gian kiểm tra UBND huyện Chi Lăng và UBND xã Bằng Mạc như sau:

          Thời gian: 14 giờ 00’ ngày 02/3/2017.

Thời gian xuất phát: 12 giờ 30’ngày 02/3/2017 tại trụ sở UBND tỉnh.

Các nội dung khác tại Thông báo số 67/TB-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh không thay đổi.

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các thành phần liên quan biết, thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn