Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời Họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh (51/GM-UBND ngày 25/02/2017).

GIẤY MỜI

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh

               

 

Thực hiện Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 12/12/2016 của UBND tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh quyết định tổ chức cuộc họp xét khen thưởng năm 2016, cụ thể như sau:

1.     Nội dung

Xét duyệt các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2016.

2. Thành phần

- Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh;

- Các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (tại các Quyết định số 2338/QĐ-UBND ngày 17/12/2015; số 727/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 của UBND tỉnh);

- Lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Tổ Thư ký Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh;

- Lãnh đạo và Chuyên viên (phụ trách công tác thi đua khen thưởng) của Văn phòng UBND tỉnh; Ban Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ.

3. Thời gian: Từ 14 giờ đến 16 giờ ngày 28/02/2017 (Thứ ba).

4. Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh.

5. Tài liệu: Sở Nội vụ chuẩn bị tài liệu phục vụ cuộc họp.

Trân trọng kính mời các đồng chí đến dự họp đầy đủ, đúng thời gian trên./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn