Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời Họp Hội đồng nâng bậc lương tỉnh (50/GM-UBND ngày 25/02/2017).

GIẤY MỜI HỌP

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nâng bậc lương tỉnh triệu tập cuộc họp của Hội đồng, nội dung cụ thể như sau:

1. Thành phần:

- Các thành viên Hội đồng nâng bậc lương tỉnh (kiện toàn theo Quyết định số 1778/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh);

- Chuyên viên Phòng Nội chính – Văn phòng UBND tỉnh và Phòng Công chức viên chức - Sở Nội vụ.

2. Nội dung: Xem xét việc thực hiện nâng bậc lương và hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tỉnh Lạng Sơn năm 2016 (Theo Báo cáo số 35/BC-SNV ngày 16/02/2017 của Sở Nội vụ).

3. Thời gian: 16 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 02 năm 2017.

4. Địa điểm:  Tại phòng họp A, tầng III, trụ sở UBND tỉnh.

5. Phân công nhiệm vụ:

- Văn phòng UBND tỉnh bố trí phòng họp;

- Sở Nội vụ chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ cho cuộc họp.

Kính mời các đồng chí đến dự họp đúng thời gian, thành phần trên ./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn