Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Lạng Sơn, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chi Lăng quản lý theo quy định

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 299/QĐ-UBND

   Lạng Sơn, ngày  25 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Lạng Sơn, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chi Lăng quản lý theo quy định

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

 

          Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

          Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

          Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

          Căn cứ Thông tư số 30/2014/TTBTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

          Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 45/TTr-STNMT ngày 13/02/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Thu hồi 148,7 m2 (Một trăm bốn mươi tám phẩy bẩy mét vuông) đất tại thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đã được UBND tỉnh cho Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Lạng Sơn thuê đất tại Quyết định số 1475/QĐ-UBND ngày 20/8/2015.

          Lý do thu hồi đất: Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Lạng Sơn tự nguyện trả lại đất theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013.

          Điều 2. Giao 148,7 m2 (Một trăm bốn mươi tám phẩy bẩy mét vuông) đất thu hồi tại Điều 1 Quyết định này cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chi Lăng quản lý theo quy định.

Vị trí, ranh giới khu đất thu hồi và giao được xác định theo bản Trích lục bản đồ địa chính số 303/TLBĐ, tỷ lệ 1/500, do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Chi Lăng lập ngày 14/11/2016.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chi Lăng;

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

2. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chi Lăng có trách nhiệm quản lý chặt chẽ quỹ đất được giao; phối hợp với các cơ quan liên quan để thực hiện xử lý tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật (nền Kho 1) tại thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng; xây dựng phương án đưa đất vào sử dụng có hiệu quả, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

3. Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Lạng Sơn có trách nhiệm nộp các giấy tờ về quyền sử dụng đất liên quan đến khu đất thu hồi cho Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

4. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính; Cục trưởng Cục thuế, Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chi Lăng, Chủ tịch UBND thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng và Giám đốc Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Lý Vinh Quang

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn