Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc cho Công ty cổ phần Núi tuyết Mẫu Sơn thuê đất để thực hiện dự án: Khu vui chơi giải trí và du lịch sinh thái núi tuyết Mẫu Sơn (đợt 1).

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     Số: 296/QĐ-UBND

    Lạng Sơn, ngày  24  tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho Công ty cổ phần Núi tuyết Mẫu Sơn thuê đất để thực hiện

dự án: Khu vui chơi giải trí và du lịch sinh thái núi tuyết Mẫu Sơn (đợt 1).

 

 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

          Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

          Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

          Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

          Căn cứ Thông tư số 30/2014/TTBTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

          Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 49/TTr-STNMT ngày 17/02/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Cho Công ty cổ phần Núi tuyết Mẫu Sơn  (địa chỉ trụ sở: Khu du lịch Mẫu Sơn, xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) thuê 60.880,0m2 đất tại xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình và xã Công Sơn, huyện Cao Lộc để thực hiện dự án: Khu vui chơi giải trí và du lịch sinh thái núi tuyết Mẫu Sơn, trong đó:

          - Diện tích đất thuộc địa bàn xã Công Sơn, huyện Cao Lộc: 12.085,0m2.

          - Diện tích đất thuộc địa bàn xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình: 48.795,0m2.

1. Vị trí, ranh giới các khu đất cho thuê được xác định theo Trích lục bản đồ địa chính số 06/TLBĐ, tỷ lệ 1:1.000 (thuộc thửa số 50, tờ bản đồ số 111;  thửa số 23, tờ bản đồ số 119; thửa số 4, tờ bản đồ số 120; bản đồ địa chính xã Công Sơn, huyện Cao Lộc) và Trích lục bản đồ địa chính số 04/TLBĐ, tỷ lệ 1/1.000 (thuộc thửa số 6, 9, 11, 17, 21, tờ bản đồ số 5; thửa số 4, 8, 13, 15, tờ bản đồ số 11 và thửa 174, tờ bản đồ số 2 (địa chính đất lâm nghiệp) xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình) do Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 09/02/2017.

          2. Thời hạn sử dụng đất: Đến ngày 25/10/2066 (theo Giấy chứng nhận đầu tư).

          3. Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất tại thực địa cho Công ty Cổ phần núi tuyết Mẫu Sơn.

- Cung cấp thông tin địa chính để tính tiền thuê đất, ký hợp đồng thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần núi tuyết Mẫu Sơn.

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

2. Công ty Cổ phần núi tuyết Mẫu Sơn có trách nhiệm quản lý, sử dụng đất đúng vị trí, ranh giới và mục đích đất được giao; nộp phí, lệ phí đầy đủ theo quy định của pháp luật.

 3. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn.

 Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Cục trưởng Cục Thuế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc, Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình, Chủ tịch UBND xã Công Sơn, huyện Cao Lộc, Chủ tịch UBND xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình và Giám đốc Công ty cổ phần Núi tuyết Mẫu Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Lý Vinh Quang

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn