Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 33/KH-UBND

  Lạng Sơn, ngày  20 tháng  02  năm 2017

      

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng

 năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2017

 

        Thực hiện Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 12/12/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về Công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, UBND tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017, cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN

          1. Đại biểu Trung ương

          - Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;

          - Lãnh đạo Vụ III và chuyên viên Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương theo dõi công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Lạng Sơn.

          2. Đại biểu tỉnh

          - Thường trực Tỉnh uỷ;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

                                                - Lãnh đạo UBND tỉnh;

          - Các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh;

          - Đại diện Lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các doanh nghiệp Trung ương, doanh nghiệp tỉnh (các đơn vị trong cụm thi đua của tỉnh);

          3. Đại biểu các huyện, thành phố

- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố;

- Lãnh đạo phòng Nội vụ và cán bộ chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng của các huyện, thành phố;                    

          4. Các tập thể và cá nhân được khen thưởng.  

          5. Phóng viên Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (đưa tin).

          Tổng cộng: khoảng 350 đại biểu

 

            II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: 01 buổi trong tháng 3/2017 (Thời gian cụ thể sẽ có Giấy mời sau).

          2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh Lạng Sơn.

            III. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ         

          - Văn nghệ chào mừng;

          - Khai mạc Hội nghị;

          - Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

          - Tham luận của các điển hình tiên tiến;    

          - Phát biểu của Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;

          - Phát biểu của Lãnh đạo Tỉnh uỷ;   

          - Công bố Quyết định và trao tặng Cờ Thi đua, Bằng khen của UBND tỉnh;

          - Phát động phong trào thi đua năm 2017;

          - Ký kết giao ước thi đua năm 2017;

          - Bế mạc Hội nghị.

            IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng)

          - Tham mưu, dự thảo các văn bản: Báo cáo tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Giấy mời dự Hội nghị; Bài phát biểu khai mạc, bế mạc Hội nghị của lãnh đạo UBND tỉnh; Bài phát biểu của lãnh đạo Tỉnh ủy (chuyển trực tiếp dự thảo đến Văn phòng Tỉnh ủy); Phát động thi đua; Nội dung ký kết giao ước thi đua năm 2017;

          - Hướng dẫn các tập thể, cá nhân xây dựng báo cáo tham luận tại Hội nghị;

          - Lập dự trù kinh phí tổ chức Hội nghị;

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh: Chuẩn bị Hội trường (trang trí, khánh tiết); in ấn, phát tài liệu cho đại biểu dự Hội nghị; tổ chức đón tiếp đại biểu; công tác hậu cần;

- Thực hiện điều hành công tác khen thưởng tại Hội nghị.

2. Văn phòng UBND tỉnh

          - Hoàn thiện Báo cáo tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Phát động phong trào thi đua, nội dung ký kết giao ước thi đua năm 2017; Bài phát biểu khai mạc, bế mạc Hội nghị của lãnh đạo UBND tỉnh; Bài phát biểu của lãnh đạo Tỉnh ủy;

          - Điều hành Hội nghị;

          - Phối hợp với Sở Nội vụ: Chuẩn bị hội trường, trang trí khánh tiết; phát hành giấy mời, tài liệu; tổ chức đón tiếp các đại biểu tham dự Hội nghị; công tác hậu cần.

          3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chỉ đạo Đoàn nghệ thuật Ca - Múa - Kịch tỉnh chuẩn bị chương trình văn nghệ chào mừng Hội nghị (30 phút).

4. Sở Tài chính

          Xem xét thẩm định dự toán kinh phí tổ chức Hội nghị.

          5. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; UBND các huyện: Bắc Sơn, Chi Lăng, Hữu Lũng, Đình Lập, Lộc Bình

           - Chỉ đạo đơn vị chuyên môn phối hợp với các điển hình tiên tiến được lựa chọn báo cáo tham luận, xây dựng các phóng sự (video clip) để báo cáo bằng hình ảnh tại Hội nghị đồng thời phục vụ công tác tuyên truyền, nhân điển hình tiên tiến;

          - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: phối hợp với Sở Nội vụ để lựa chọn các phóng sự do các đơn vị cung cấp; biên tập để phục vụ phát sóng, tuyên truyền rộng rãi trên truyền hình.

          UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này.

(Gửi kèm theo danh sách các tập thể, cá nhân, hộ gia đình dự kiến báo cáo tham luận tại Hội nghị tổng kết)./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Hồ Tiến Thiệu

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn