Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Tổ chức các hoạt động Ngày Công tác xã hội Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (ngày 25/3/2017)

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 31/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày  16 tháng  02 năm 2017

    

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động Ngày Công tác xã hội Việt Nam

 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (ngày 25/3/2017)

 

 

 

 

          Thực hiện Quyết định số 1791/QĐ-TTg ngày 15/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Công tác xã hội Việt Nam; Công văn số 4067/LĐTBXH-BTXH ngày 17/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về triển khai thực hiện Quyết định số 1791/QĐ-TTg ngày 15/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Công tác xã hội Việt Nam; Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động Ngày Công tác xã hội Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2017  như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm tôn vinh giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn của nghề công tác xã hội; ghi nhận vai trò và đóng góp của người làm công tác xã hội trong việc tham gia giải quyết các vấn đề của cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội; góp phần bảo đảm thực hiện quyền con người, công bằng, tiến bộ xã hội và hạnh phúc của nhân dân.

- Phát huy truyền thống “Lá lành đùm lá rách” và tinh thần thương yêu, tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau của người Việt Nam.

- Thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trợ giúp các cá nhân, gia đình và cộng đồng gặp hoàn cảnh khó khăn và phát huy vai trò của người làm công tác xã hội.

2. Yêu cầu

Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam với nội dung phong phú, tiết kiệm, có ý nghĩa thiết thực và hiệu quả.

II. NỘI DUNG

1. Hoạt động tuyên truyền

a) Nội dung tuyên truyền

- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền về nghề công tác xã hội và Quyết định số 1791/QĐ-TTg ngày 15/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng và ý nghĩa nhân văn của nghề công tác xã hội. Tuyên truyền, biểu dương những gương tập thể và cá nhân làm công tác xã hội trong việc tham gia giải quyết các vấn đề của cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội; góp phần bảo đảm thực hiện quyền con người, công bằng, tiến bộ xã hội và hạnh phúc của nhân dân.

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, xây dựng chuyên trang trên Báo Lạng Sơn, treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Ngày Công tác xã hội Việt Nam.

b) Đơn vị thực hiện

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.

c) Thời gian thực hiện

Trước và trong Ngày công tác xã hội Việt Nam (từ ngày 01/3/2017 đến hết ngày 25/3/2017).

2. Các hoạt động kỷ niệm

a) Nội dung

- Tổ chức tọa đàm, gặp mặt cán bộ, viên chức, người lao động, nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội, đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm với các nội dung hoạt động phong phú, khẳng định được vị thế của nghề công tác xã hội trong sự phát triển chung của tỉnh;

- Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm;

- Các hình thức khác phù hợp với tình hình cụ thể của từng đơn vị.

b) Đơn vị thực hiện

- Đối với các cơ sở có đào tạo nhân lực công tác xã hội: Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện với sự tham gia của các thầy, cô giáo, sinh viên công tác xã hội và các thành phần có liên quan.

- Đối với các cơ sở khám, chữa bệnh có cung cấp dịch vụ công tác xã hội: Giao Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh lựa chọn tổ chức các hoạt động hiệu quả với sự tham gia của đội ngũ y, bác sỹ, cán bộ, nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo Trung tâm Bảo trợ xã hội tổ chức kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam tại Trung tâm với sự tham gia của đội ngũ cán bộ, nhân viên công tác xã hội của đơn vị; đại diện chính quyền, các tổ chức, đoàn thể, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm.

- Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và các hội, đoàn thể tỉnh tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam cho cán bộ, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội của tổ chức mình.

c) Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/3/2017 đến ngày 25/3/2017.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam được đảm bảo từ nguồn kinh phí chi thường xuyên đã cấp hằng năm cho các cơ quan, đơn vị theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có cung cấp dịch vụ công tác xã hội trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam tại cơ quan, đơn vị.

- Chủ động cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nghề công tác xã hội và các hoạt động kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam cho các cơ quan thông tấn, báo chí.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả các hoạt động kỷ niệm Ngày công tác xã hội Việt Nam trên địa bàn tỉnh với UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

2. Sở Y tế

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lựa chọn nội dung tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn của ngành.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam tại các cơ sở có đào tạo nhân lực công tác xã hội.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động Ngày Công tác xã hội Việt Nam.

5. Sở Tài chính

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong việc sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được giao.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn

Tổ chức tuyên truyền và đưa tin về các hoạt động kỷ niệm Ngày công tác xã hội Việt Nam của các sở, ngành, các đơn vị; đưa tin, phản ánh những tập thể, cá nhân cán bộ, nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội tiêu biểu trong việc chăm sóc, cung cấp dịch vụ xã hội; các tổ chức, đoàn thể, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm... có nhiều hoạt động và đóng góp trong hoạt động nhân đạo, từ thiện, hoạt động trợ giúp xã hội.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các hội, đoàn thể của tỉnh

Tổ chức kỷ niệm Ngày công tác xã hội Việt Nam cho cán bộ, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội của tổ chức mình bảo đảm trang trọng, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả.

8. UBND các huyện, thành phố

Căn cứ Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam của UBND tỉnh, xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam tại địa phương cho phù hợp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này và báo cáo kết quả hoạt động về UBND tỉnh (thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 30/3/2017 để tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn