Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Triển khai công tác phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2017

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 30/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày  15 tháng  02  năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác phối hợp liên ngành về phòng, chống

bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2017

 

 

 

Thực hiện Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch triển khai công tác phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phát huy tối đa tính hiệu lực của việc triển khai, thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình (viết tắt là PCBLGĐ) và tính hiệu quả trong việc thực hiện công tác gia đình.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, của từng gia đình và mỗi cá nhân đối với việc triển khai công tác PCBLGĐ, từ đó góp phần xây dựng đời sống lành mạnh cho mỗi cá nhân, mỗi gia đình và toàn xã hội.

2. Yêu cầu

- Hoạt động phối hợp liên ngành dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, tổ chức được pháp luật quy định và thực hiện nghiêm túc các văn bản quy định của Đảng, Nhà nước đối với công tác PCBLGĐ.

- Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp.

- Thực hiện đầy đủ, đồng bộ giữa Luật Phòng, chống bạo lực gia đình với các Luật có liên quan như: Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống mua bán người…

- Công tác phối hợp phải dựa trên nguyên tắc đánh giá và chia sẻ kinh nghiệm bằng kết quả thực tiễn; tăng cường việc thu thập dữ liệu có chất lượng cao nhằm hỗ trợ việc chia sẻ thông tin chính xác để xây dựng chính sách, quyết định, chương trình hành động; giải quyết các vấn đề phát sinh trên cơ sở kinh nghiệm và nguồn lực của các ban, ngành, đoàn thể có liên quan.

- Tranh thủ sự hợp tác và giúp đỡ của các tổ chức xã hội, các cá nhân nhằm phát huy tối đa các nguồn lực phục vụ hiệu quả công tác phối hợp liên ngành về PCBLGĐ.

II. NỘI DUNG PHỐI HỢP

1. Phối hợp phòng ngừa bạo lực gia đình

a) Phối hợp cung cấp thông tin về PCBLGĐ

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì việc cung cấp thông tin về PCBLGĐ trên phạm vi toàn tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan và UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin về PCBLGĐ thuộc lĩnh vực và địa bàn quản lý theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Phối hợp trong truyền thông về PCBLGĐ

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp nội dung, ấn phẩm truyền thông về PCBLGĐ cho sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan và các địa phương;

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí thực hiện tuyên truyền về PCBLGĐ;

- Đài Phát Thanh và Truyền hình, Báo Lạng Sơn phối hợp thực hiện truyền thông về PCBLGĐ;

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông về PCBLGĐ;

- UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tổ chức các hoạt động truyền thông về PCBLGĐ tại cộng đồng theo hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ban, ngành liên quan.

c) Phối hợp trong giáo dục chuyển đổi hành vi về PCBLGĐ

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp nội dung, kiến thức giáo dục chuyển đổi hành vi về PCBLGĐ cho các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan và các địa phương;

- Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo nghề lồng ghép nội dung giáo dục chuyển đổi hành vi về PCBLGĐ vào chương trình giáo dục, đào tạo học sinh, sinh viên, chương trình bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục;

- Công an tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn công an các huyện, thành phố thực hiện việc giáo dục chuyển đổi hành vi về PCBLGĐ cho người gây bạo lực gia đình trong quá trình xử lý vụ việc bạo lực gia đình;

- Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về PCBLGĐ cho đội ngũ kiểm sát viên và thẩm phán các cấp để thực hiện việc giáo dục chuyển đổi hành vi về PCBLGĐ cho người gây bạo lực gia đình trong quá trình truy tố, xét xử;

- Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh Đoàn Thanh niên CSHCM, Liên đoàn lao động tỉnh phối hợp thực hiện giáo dục chuyển đổi hành vi về PCBLGĐ cho các hội viên, đoàn viên thuộc phạm vi quản lý.

- UBND các huyện, thành phố thực hiện việc giáo dục chuyển đổi hành vi về PCBLGĐ cho người dân trên địa bàn quản lý theo hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan.

d) Phối hợp trong tư vấn về PCBLGĐ

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan cung cấp nội dung, hướng dẫn tư vấn về PCBLGĐ;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo cơ sở bảo trợ xã hội, trung tâm công tác xã hội thực hiện tư vấn về PCBLGĐ cho nạn nhân bạo lực gia đình, người gây bạo lực gia đình và các cá nhân liên quan;

- Sở Y tế chỉ đạo cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tư vấn về PCBLGĐ cho bệnh nhân là nạn nhân bạo lực gia đình và các cá nhân liên quan;

- UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã và các cơ quan, tổ chức liên quan tại địa phương thực hiện tư vấn về PCBLGĐ theo hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan.

đ) Phối hợp trong hòa giải mâu thuẫn gia đình

- Sở Tư pháp hướng dẫn các giải pháp nâng cao chất lượng hòa giải mâu thuẫn gia đình tại cơ sở; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cơ quan, tổ chức liên quan bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hòa giải mâu thuẫn gia đình cho hòa giải viên cơ sở;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan cung cấp nội dung về PCBLGĐ liên quan đến hòa giải mâu thuẫn gia đình;

- UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện hòa giải mâu thuẫn gia đình tại cơ sở theo hướng dẫn của Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan.

e) Phối hợp phát triển các mô hình về PCBLGĐ

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn xây dựng, phát triển mô hình và đánh giá hiệu quả hoạt động của các mô hình về PCBLGĐ trên phạm vi toàn tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan và UBND các huyện, thành phố xây dựng, phát triển các mô hình về PCBLGĐ theo hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Phối hợp phát hiện sớm vụ việc bạo lực gia đình và thực hiện các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan hướng dẫn quy trình phát hiện sớm vụ việc bạo lực gia đình, bảo vệ, chuyển gửi an toàn và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình ngay từ cộng đồng.

b) Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện quy trình phát hiện sớm vụ việc bạo lực gia đình, bảo vệ an toàn cho nạn nhân bạo lực gia đình.

c) Sở Y tế chỉ đạo cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện việc khám sàng lọc và chuyển gửi an toàn bệnh nhân là nạn nhân bạo lực gia đình.

d) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo cơ sở bảo trợ xã hội, trung tâm công tác xã hội phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện các biện pháp hỗ trợ và chuyển gửi an toàn nạn nhân bạo lực gia đình.

đ) Sở Tư pháp chỉ đạo trung tâm trợ giúp pháp lý phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện việc trợ giúp pháp lý và tư vấn thực hiện các  biện pháp bảo vệ an toàn cho nạn nhân bạo lực gia đình.

e) Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh Đoàn Thanh niên, Liên đoàn lao động tỉnh chỉ đạo các cấp hội, đoàn phối hợp với cơ quan chức năng trong việc phát hiện sớm vụ việc bạo lực gia đình, cung cấp các hoạt động hỗ trợ ngay từ cộng đồng, chuyển gửi an toàn nạn nhân bạo lực gia đình.

g) UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan, tổ chức liên quan trên địa bàn phát hiện sớm vụ việc bạo lực gia đình, thực hiện biện pháp can thiệp, hỗ trợ, bảo vệ và chuyển gửi an toàn nạn nhân bạo lực gia đình theo địa bàn quản lý; xử lý dứt điểm các vụ việc bạo lực gia đình xảy ra tại địa bàn.

3. Phối hợp trong thống kê, báo cáo về PCBLGĐ

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, hướng dẫn việc thu thập, thống kê, tổng hợp, báo cáo về PCBLGĐ trên phạm vi toàn tỉnh.

b) Các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan và UBND các huyện, thành phố báo cáo kết quả PCBLGĐ trong phạm vi quản lý ngành và địa bàn; gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

c) Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả thực hiện PCBLGĐ theo phạm vi quản lý.

4. Phối hợp thanh tra, kiểm tra về PCBLGĐ

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì việc thanh tra, kiểm tra liên ngành về PCBLGĐ tại các địa bàn trọng điểm.

b) Các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan phối hợp thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra về PCBLGĐ theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

c) UBND các huyện, thành phố phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành về PCBLGĐ tại các địa bàn trọng điểm; thực hiện việc thanh tra, kiểm tra về PCBLGĐ ở địa phương.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện công tác phối hợp liên ngành về PCBLGĐ được bố trí từ ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; từ các nguồn tài trợ, viện trợ và các nguồn huy động hợp pháp khác.

2. Căn cứ nhiệm vụ được giao, các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan và UBND các huyện, thành phố lập dự toán chi ngân sách hàng năm, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Chủ trì, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan và UBND các huyện, thành phố thực hiện Kế hoạch này.

b) Phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai các nhiệm vụ được giao về PCBLGĐ.

c) Hướng dẫn các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan và UBND các huyện,thành phố triển khai bộ chỉ số theo dõi và đánh giá thực hiện nhiệm vụ về PCBLGĐ theo từng giai đoạn theo hướng dẫn của Trung ương .

d) Chủ trì, tổ chức các cuộc họp, kiểm tra, đánh giá liên ngành về PCBLGĐ.

đ) Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện Kế hoạch và các vấn đề phát sinh, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện.

2. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan

a) Chủ động triển khai, thực hiện Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

b) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng các chương trình, kế hoạch, nội dung cần phối hợp liên ngành; đề nghị các vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi trong quá trình triển khai, thực hiện Kế hoạch.

c) Cử đơn vị đầu mối về PCBLGĐ tham gia các hoạt động phối hợp liên ngành theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Trách nhiệm của UBND các huyện, thành phố 

a) Chủ động triển khai, thực hiện Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn  UBND cấp xã và các cơ quan chức năng trên địa bàn thực hiện công tác phối hợp liên ngành về PCBLGĐ ở địa phương thông qua BCĐ công tác gia đình cùng cấp.

c) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện bộ chỉ số theo dõi và đánh giá thực hiện nhiệm vụ về PCBLGĐ trên địa bàn quản lý theo hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trước ngày 30 tháng 11 hàng năm. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp việc thực hiện của các ngành, các cấp, định kỳ báo cáo UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định./.

 

 

                      KT. CHỦ TỊCH

                     PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

                     Hồ Tiến Thiệu

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn