Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Tổ chức Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tiêu biểu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

 

 

 

Số:  29/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


   Lạng Sơn, ngày 14  tháng 02 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp xuất nhập khẩu

tiêu biểu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2016

 

 

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2016 với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đánh giá tình hình hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) qua địa bàn, kết quả đạt được, khó khăn tồn tại trong năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ thúc đẩy hoạt động XNK qua địa bàn phát triển trong năm 2017 và những năm tiếp theo, đề xuất những giải pháp hữu hiệu thúc đẩy hoạt động XNK qua địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

- Thể hiện sự quan tâm, khuyến khích và cầu thị của tỉnh Lạng Sơn đối với các hoạt động kinh doanh XNK qua địa bàn, lắng nghe các ý kiến đóng góp để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm tạo môi trường kinh doanh thông thoáng thu hút ngày càng nhiều các doanh nghiệp tham gia hoạt động XNK qua địa bàn tỉnh.

- Ghi nhận, biểu dương, khen thưởng kịp thời các doanh nghiệp tiêu biểu trong hoạt động XNK qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong năm 2016.

2. Yêu cầu

- Các nội dung Hội nghị được tổ chức phải thiết thực, ý nghĩa, hiệu quả, chu đáo, trang trọng và tiết kiệm.

- Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các cơ quan có liên quan cần thực hiện tốt các nội dung công việc để đảm bảo Hội nghị thành công theo Kế hoạch.

II. CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỘI NGHỊ

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2. Trình chiếu Video tổng hợp về kết quả hoạt động XNK qua địa bàn, công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực XNK, hải quan, công tác hỗ trợ doanh nghiệp, đầu tư cơ sở hạ tầng cửa khẩu… trong năm 2016.

3. Báo cáo tổng hợp đánh giá tình hình hoạt động XNK qua địa bàn năm 2016, mục tiêu nhiệm vụ năm 2017, kết quả thông quan hàng hóa, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện thủ tục hải quan điện tử năm 2016, nhiệm vụ năm 2017 và kết quả giải quyết các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp tại Hội nghị năm 2015.

4. Tham luận của các doanh nghiệp

Tập trung vào các nội dung sau:

- Cơ chế chính sách điều hành XNK của Việt Nam và Trung Quốc, các khó khăn về thị trường, đối tác và định hướng hoạt động;

- Khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính liên quan đến XNK: Hải quan điện tử, các vấn đề về kiểm hóa, thông quan, cải cách công tác kiểm tra, kiểm soát tạo điều kiện cho hàng hóa lưu thông…;

- Các biện pháp về thông báo, khuyến cáo doanh nghiệp về thị trường XNK trên các kênh ngành Công Thương, Hải quan và phương tiện thông tin đại chúng;

- Chính sách thuế XNK, các vấn đề về công tác xúc tiến thương mại và tìm kiếm thị trường, tài chính, vốn cho hoạt động XNK…;

- Các điều kiện về cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động XNK tại các khu vực cửa khẩu; hệ thống dịch vụ phục vụ hoạt động XNK tại các khu vực cửa khẩu (các dịch vụ bến bãi, dịch vụ bốc xếp); tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức của các cơ quan chức năng;

- Công tác đảm bảo an ninh trật tự khu vực cửa khẩu, việc phân luồng hàng hóa XNK, việc lưu thông hàng hóa trên đường.

5. Tiếp thu giải đáp các ý kiến, tham luận của các doanh nghiệp

Lãnh đạo tỉnh, Sở Công Thương, Cục Hải quan, Cục Thuế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Kiểm dịch động vật, Kiểm dịch thực vật, Kiểm dịch y tế, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan; UBND các huyện biên giới.

6. Phát biểu chỉ đạo

- Đại diện Lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng Cục Hải quan, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng;

- Lãnh đạo UBND tỉnh.

7. Công tác khen thưởng doanh nghiệp

- UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 10 doanh nghiệp có thành tích đặc biệt xuất sắc trong hoạt động XNK;

- Sở Công Thương tặng Giấy khen cho 10 doanh nghiệp trong tỉnh có thành tích xuất sắc trong hoạt động XNK;

- Cục Hải quan tặng Giấy khen cho 10 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động XNK.

8. Kết thúc hội nghị, tiệc chiêu đãi

 

 III. THÀNH PHẦN HỘI NGHỊ

Tổng số khách mời dự kiến khoảng 250 đại biểu, trong đó: Đại diện 150 doanh nghiệp có hoạt động XNK qua địa bàn tỉnh; đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các cơ quan ban ngành của tỉnh, cụ thể:

1. Chủ trì Hội nghị

Lãnh đạo UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Cục trưởng Cục Hải quan.

2. Khách mời Trung ương

- Bộ Công Thương: Đại diện Lãnh đạo Bộ; lãnh đạo Cục Xuất nhập khẩu, Cục Xúc tiến thương mại, Vụ thương mại Biên giới và miền núi;

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Đại diện Lãnh đạo Bộ; đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ;   

- Tổng cục Hải quan: Đại diện Lãnh đạo Tổng cục; đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Tổng cục;

- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng: Đại diện Lãnh đạo Bộ Tư lệnh; đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư lệnh.

3. Tỉnh Lạng Sơn

- Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Nội vụ, Ngoại vụ, Giao thông vận tải, Y tế, Cục Hải quan, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng; Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, UBND các huyện biên giới và thành phố Lạng Sơn;

- Các lực lượng: Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh; Chi cục Quản lý thị trường; các cơ quan kiểm dịch (động vật, thực vật, y tế);

- Các Trung tâm quản lý cửa khẩu (Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn mời); các Chi cục Hải quan cửa khẩu (Cục Hải quan mời); Các Đồn, Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu (Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng mời);

- Các cơ quan thông tin đại chúng Trung ương và địa phương: Báo Công Thương, Báo Hải quan, Truyền hình Công Thương; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn, Báo nhân dân thường trú tại Lạng Sơn, Báo tiền phong thường trú tại Lạng Sơn, Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Lạng Sơn, VTV1, VTC.

4. Đại biểu doanh nghiệp

- Các doanh nghiệp tiêu biểu trong hoạt động XNK qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2016 (dự kiến 150 doanh nghiệp);

- Một số đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh kho bãi, dịch vụ tại các cửa khẩu.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian

Từ 08 giờ 00, thứ Sáu, ngày 10/3/2017 (01 buổi).

2. Địa điểm

Tại khách sạn Mường Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

V. KINH PHÍ TỔ CHỨC

1. Kinh phí tổ chức chung được lấy từ nguồn kinh phí đã cấp cho Sở Công Thương để tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại năm 2017.

2. Kinh phí khen thưởng của Cục Hải quan cho các doanh nghiệp được thực hiện từ nguồn quỹ thi đua khen thưởng của đơn vị.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng UBND tỉnh

- Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy để sắp lịch cho lãnh đạo Tỉnh ủy và lãnh đạo UBND tỉnh;

- Phối hợp với Sở Công Thương chuẩn bị diễn văn khai mạc, bế mạc; các bài phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh;

- Phối hợp với Sở Công Thương, Cục Hải quan chuẩn bị Giấy mời và gửi Giấy mời theo danh sách khách mời, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội nghị như chuẩn bị hội trường; công tác hậu cần, lễ tân… ;

- Trực tiếp điều hành chương trình Hội nghị.

2. Sở Công Thương

- Chủ trì, phối hợp với Cục Hải quan lập danh sách doanh nghiệp được mời, gửi Giấy mời theo danh sách khách mời;

- Chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cục Hải quan, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn xây dựng Video tổng hợp về kết quả hoạt động XNK qua địa bàn, công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực XNK, Hải quan, công tác hỗ trợ doanh nghiệp, đầu tư cơ sở hạ tầng cửa khẩu… trong năm 2016;

- Phối hợp Cục Hải quan, Sở Nội vụ trình UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 10 doanh nghiệp tiêu biểu; khen thưởng 10 doanh nghiệp tiêu biểu trong tỉnh;

- Dự thảo các bài phát biểu của lãnh đạo UBND tỉnh; diễn văn khai mạc, bế mạc Hội nghị;

- Chuẩn bị Báo cáo tổng hợp đánh giá tình hình hoạt động XNK qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2016, nhiệm vụ năm 2017;

- Chủ trì thực hiện công tác hậu cần phục vụ Hội nghị (gồm đại biểu doanh nghiệp và các ngành, địa phương, lực lượng phục vụ);

- Chuẩn bị hội trường và các điều kiện khác phục vụ Hội nghị.

3. Cục Hải quan

- Phối hợp với Sở Công Thương lập danh sách và xác nhận doanh nghiệp mời tham gia Hội nghị. Rà soát số lượng doanh nghiệp đề nghị khen thưởng; khen thưởng 10 doanh nghiệp tiêu biểu;

- Chuẩn bị báo cáo chuyên đề về kết quả thông quan hàng hóa, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện hải quan điện tử… trong năm 2016, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 để tổng hợp chung trong báo cáo của tỉnh;

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công Thương thực hiện công tác lễ tân, hậu cần phục vụ Hội nghị;

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn xây dựng Video tổng hợp về kết quả hoạt động XNK qua địa bàn, công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực XNK, hải quan, công tác hỗ trợ doanh nghiệp, đầu tư cơ sở hạ tầng cửa khẩu… trong năm 2016.

4. Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Sở Công Thương xây dựng Video tổng hợp về kết quả hoạt động XNK qua địa bàn, công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực XNK, hải quan, công tác hỗ trợ doanh nghiệp, đầu tư cơ sở hạ tầng cửa khẩu… trong năm 2016;

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công Thương, Cục Hải quan chuẩn bị công tác lễ tân, hậu cần phục vụ Hội nghị.

5. Công an tỉnh

Chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, hướng dẫn phân luồng giao thông khu vực khách sạn Mường Thanh.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về Hội nghị;

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với Sở Công Thương, Cục Hải quan, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn xây dựng Video tổng hợp về kết quả hoạt động XNK qua địa bàn, công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực XNK, hải quan, công tác hỗ trợ doanh nghiệp, đầu tư cơ sở hạ tầng cửa khẩu… trong năm 2016 (phát trên chương trình truyền hình Lạng Sơn trước Hội nghị và trong Hội nghị).

7. Sở Nội vụ

- Phối hợp Sở Công Thương, Cục Hải quan xét khen thưởng các doanh nghiệp tiêu biểu XNK qua địa bàn tỉnh trong năm 2016, thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày tổ chức Hội nghị;

- Điều hành phần khen thưởng của UBND tỉnh cho các doanh nghiệp.

8. Các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện biên giới: Chuẩn bị các nội dung có liên quan để giải đáp trong Hội nghị.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành và cơ quan liên quan chủ động phối hợp triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị phản ánh về cơ quan chủ trì (Sở Công Thương) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Công Trưởng

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn