Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Tổng kết Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 15/8/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

 

 

Số:  28/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Lạng Sơn, ngày 13 tháng  02  năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH

Tổng kết Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 15/8/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả

công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

 

 

Thực hiện Chương trình số 36-CTr/TU ngày 12/12/2016 của Tỉnh ủy về Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch tổng kết Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 15/8/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 19-CT/TU) trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đánh giá khách quan, toàn diện thực tiễn kết quả triển khai, thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU, qua đó xác định những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập và nguyên nhân của những hạn chế, bất cập, từ đó đề ra những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tình hình mới.

2. Yêu cầu

          Việc tổng kết phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan và toàn diện trên phạm vi toàn tỉnh; bảo đảm tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm. Nội dung tổng kết phải thiết thực, phản ánh đúng thực tế và bám sát các nội dung, nhiệm vụ của Chỉ thị số 19-CT/TU để đánh giá chính xác về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và dự báo tình hình khiếu kiện trong thời gian tới.

II. PHẠM VI, NỘI DUNG TỔNG KẾT

1. Phạm vi tổng kết

Tổng kết toàn diện, đầy đủ các nội dung của Chỉ thị số 19-CT/TU; thời kỳ tổng kết từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2016 trên phạm vi toàn tỉnh.

2. Nội dung tổng kết

2.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền

- Việc phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 19-CT/TU và các văn bản pháp luật, văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (công tác chỉ đạo của cấp ủy, của Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; việc ban hành các văn bản chỉ đạo, quán triệt thực hiện).

- Việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền nhằm chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Việc phân công theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của cấp ủy, chính quyền.

- Kết quả công tác tuyên truyền Luật Tiếp công dân, Luật  Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2.2. Kết quả thực hiện thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU

 - Việc kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác này;

- Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; trách nhiệm của các cấp, các ngành, đặc biệt là của người đứng đầu;

- Kết quả rà soát, giải quyết các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài hoặc có đông người tham gia;

- Kết quả chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đặc biệt lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng, tài chính công, thực hiện chính sách xã hội... nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại tố cáo;

- Việc kiểm tra, rà soát, sửa đổi, ban hành các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của công dân trên các lĩnh vực;

- Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Việc phối hợp thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân;

- Kết quả giám sát của Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thành phố tiến hành tổng kết Chỉ thị số 19-CT/TU và xây dựng báo cáo tổng kết gửi về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) trước ngày 20/4/2017.

2. Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban đảng Tỉnh ủy, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ tiến hành tổng kết việc thực hiện Chỉ thị và báo cáo gửi về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để tổng hợp xây dựng báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 20/4/2017.

3. Giao Thanh tra tỉnh hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổng kết Chỉ thị số 19-CT/TU, trình UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 6/2017.

(Báo cáo tổng kết theo đề cương, mẫu biểu gửi kèm Kế hoạch này)

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để xem xét, giải quyết./.

 

 

 CHỦ TỊCH

 

 

Phạm Ngọc Thưởng

 

Đính kèmDung lượng
02 DecuongBCkemtheoKHtongketCT19.doc37 KB

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn