Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời Họp ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2017 (47/GM-UBND ngày 21/02/2017).

GIẤY MỜI

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 2 năm 2017

(ngày 01 tháng 3 năm 2017)

              

          Kính gửi:

           - Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh;

                                               - Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh;

                                               - Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;

                                               - Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

 

Thực hiện Chương trình công tác của UBND tỉnh tháng 02 năm 2017 (Chương trình số 06/CTr-UBND ngày 23/01/2017), UBND tỉnh tổ chức phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 02 như sau:

I. Sở Kế hoạch và Đầu tư trình

1. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 2, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2017.

Mời các Ban của HĐND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình dân dụng tỉnh, Ban Quản lý dự án ĐTXD hạ tầng kỹ thuật tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thống kê, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan, Cục Thuế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn, UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn.

II. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình

2. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 19/2016/QĐ-UBND ngày 27/4/2016 của UBND tỉnh.

Mời các Ban: Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế (HĐND tỉnh), Thủ trưởng các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình dân dụng tỉnh, Ban Quản lý dự án ĐTXD hạ tầng kỹ thuật tỉnh, UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn.

III. Cục Thuế trình

3. Dự thảo Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 20/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện chính sách, pháp luật về thuế, phí, lệ phí và công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến năm 2015 (Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ 18, tháng 4).

Mời các Ban: Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế (HĐND tỉnh), Thủ trưởng các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Cục Hải quan, Kho bạc nhà nước tỉnh, UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn.

IV. Sở Công Thương trình

4. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế quy định trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

Mời các Ban: Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế của HĐND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan, Cục Thuế, Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn, Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng 7, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn.

5. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh.

Mời các Ban: Kinh tế - Ngân sách, Văn hoá - Xã hi, Pháp chế của HĐND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn.      

V. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn trình

6. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý giữa Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Mời các Ban: Kinh tế - Ngân sách, Văn hoá - Xã hi, Pháp chế (HĐND tỉnh), Thủ trưởng các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Cục Thuế, Cục Hải quan, UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn.

Thời gian họp: 1 ngày, ngày 01/3/2017 (thứ Tư).

(Buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ, buổi chiều bắt đầu từ 14 giờ).

Địa điểm: Phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh.

Các cơ quan chủ trì trình tại phiên họp tập trung vào các vấn đề trọng tâm cần xin ý kiến UBND tỉnh; gửi Văn phòng UBND tỉnh 9 bộ hồ sơ bằng bản giấy và bản mềm (file điện tử) chậm nhất trong buổi sáng ngày 24/02/2017.

Các cơ quan được mời họp chủ động cập nhật, nghiên cứu trước tài liệu được gửi qua eOffice và trên trang Thông tin của Văn phòng UBND tỉnh.

Đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh cập nhật tài liệu phục vụ lãnh đạo Đoàn ĐBQH, các Ban của HĐND tỉnh dự họp.

Kính mời các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các cơ quan trong thành phần mời đến dự họp./. 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn