Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 15/02/2017

Thứ Ba, 21/02/2017 - 09:00
Số văn bản: 
12/BC-VP
Ngày văn bản : 
16/02/2017
UBND TỈNH LẠNG SƠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 12 /BC-VP

Lạng Sơn, ngày  16 tháng 02  năm 2017

 

BÁO CÁO

Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện

các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 15/02/2017

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 17/10/2016 của Văn phòng UBND tỉnh về việc thực hiện đổi mới phương pháp theo dõi, kiểm soát, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao và rà soát thực hiện nhiệm vụ trong nội bộ Văn phòng UBND tỉnh.

 

 Văn phòng UBND tỉnh báo cáo kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao tính đến hết ngày 15/02/2017 như sau:

 

1. Các công việc đã quá thời hạn nhưng các cơ quan, đơn vị chưa báo cáo: 04 nội dung

 

- Công an tỉnh:

01 nội dung.

- Cục thuế tỉnh:

01 nội dung.

- Sở Y tế:

01 nội dung

- Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn:

01 nội dung.

 

2. Các công việc giao cho các cơ quan, đơn vị đã hoàn thành nhưng chưa đúng hạn: 10 nội dung

 

- Sở Giao thông vận tải:

01 nội dung.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

02 nội dung.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

01 nội dung.

- Sở Tài chính:

01 nội dung.

- Sở Y tế:

01 nội dung.

- Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn:

01 nội dung.

- UBND huyện Cao Lộc:

01 nội dung.

(Chi tiết tại phụ lục 1 kèm theo)

 

3. Tiến độ xử lý công việc của chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh

 

Tại Văn phòng UBND tỉnh, Chuyên viên các phòng chuyên môn thực hiện đầy đủ quy trình, đảm bảo đúng thời gian xử lý công việc theo quy định tại Quy chế làm việc của Văn phòng UBND tỉnh, không có văn bản chậm xử lý.

 

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện, báo cáo UBND tỉnh./.

 

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Phùng Quang Hội

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn