Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời dự họp Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lạng Sơn (46/GM-UBND ngày 20/02/2017).

GIẤY MỜI

Dự họp Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lạng Sơn

 

 

 

Thực hiện Chương trình Công tác tháng 02/2017 của UBND tỉnh, đồng Chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lạng Sơn, triệu tập các thành viên họp Hội đồng quản lý Quỹ, cụ thể  như sau:

1. Thành phần:

          - Các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định số 1821/QĐ-UBND ngày 06/10/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn;

- Phó giám đốc Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định số 2146/QĐ-UBND ngày 16/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn;

- Trưởng ban Ban Kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lạng Sơn;

- Các thành viên các Phòng chuyên môn của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh theo Quyết định số 05/QĐ-QĐTPT ngày 09/11/2016 của Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Phòng KTTH Văn phòng UBND tỉnh.

2. Nội dung: Triển khai hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lạng Sơn.

3. Thời gian, địa điểm: 1 buổi, từ 8 giờ 00, ngày 22/02/2017 (thứ Tư), tại Phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh.

4. Tổ chức thực hiện:

- Giao Giám đốc Quỹ chỉ đạo các bộ phận chuyên môn chuẩn bị tài liệu, báo cáo theo nội dung cuộc họp. (Tài liệu in đủ cho các thành viên dự họp)

- Các thành phần dự họp chuẩn bị báo cáo theo chức năng nhiệm vụ.

Trân trọng kính mời các đồng chí đến dự họp đầy đủ, đúng thời gian trên./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn