Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Tràng Định (405/VP-KTN, ngày 17/02/2017).

     Kính gửi:

 

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Sở Tài chính.

 

 

Xem xét Báo cáo số 12/BC-UBND ngày 13/01/2017 của UBND huyện Tràng Định về việc thực hiện công tác BT, GPMB và giải quyết kiến nghị đối với hộ ông Hoàng Trường Phúc thôn Cắp Kẻ, xã Đại Đồng và hộ ông Nông Văn Hải thôn Hát Khòn, xã Hùng Việt, huyện Tràng Định thuộc dự án: Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 4A tỉnh Lạng Sơn (địa phận huyện Tràng Định), đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan xem xét đề nghị của UBND huyện Tràng Định tại Báo cáo trên, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn