Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc chuẩn bị tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật năm 2017 (402/VP-NC, ngày 17/02/2017).

Kính gửi: Sở Nội vụ.

                          

 

Thực hiện Công văn số 607/BNV-PC ngày 09/02/2017 của Bộ Nội vụ về việc “chuẩn bị tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật năm 2017”, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

 

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp tài liệu và xây dựng dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh theo yêu cầu và đề cương hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Công văn trên; hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh chậm nhất là ngày 20/02/2017.

 

(Công văn số 607/BNV-PC gửi kèm theo trên eOffice).

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn