Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc cung cấp thông tin để lập KHKT của Kiểm toán nhà nước (399/VP-KTTH, ngày 17/02/2017).

Kính gửi: Sở Tài chính.

 

 

Thực hiện Công văn số 50/KVX-TH ngày 16/02/2017 của Kiểm toán nhà nước khu vực X về việc “khảo sát thu thập thông tin để lập kế hoạch kiểm toán”, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

1. Giao Sở Tài chính làm cơ quan đầu mối, phối hợp với Đoàn khảo sát của Kiểm toán nhà nước khu vực X, các cơ quan có liên quan thực hiện các nội dung theo yêu cầu tại Công văn nêu trên. Báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

 

2. Các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu có liên quan cho Đoàn khảo sát của Kiểm toán nhà nước khu vực X.

(Công văn số 50/KVX-TH ngày 16/02/2017 của Kiểm toán nhà nước khu vực X đã gửi qua eOffice, trên trang thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh)

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Tài chính, các cơ quan liên quan thực hiện./.

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn