Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII (111/UBND-NC ngày 17/02/2017).

Kính gửi:

 

- Các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố.

 

Căn cứ Hướng dẫn số 03-HD/TU ngày 02/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Công văn số 488-CV/BTCTU ngày 07/12/2016 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; đánh giá, phân loại cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã có văn bản gợi ý kiểm điểm, trong đó yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện tập trung kiểm điểm, đánh giá kỹ hơn về những tồn tại, hạn chế, chỉ rõ trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên đến nay UBND tỉnh mới nhận được báo cáo kiểm điểm của một số sở, ngành, UBND cấp huyện (có danh sách các đơn vị gửi báo cáo kèm theo). Một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện kiểm điểm bổ sung theo gợi ý kiểm điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Thực hiện Công văn số 481-CV/TU ngày 09/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố:

1. Tổ chức kiểm điểm theo đúng yêu cầu về nội dung, tiến độ thực hiện theo hướng dẫn và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trường hợp đã tổ chức kiểm điểm nhưng sau đó có gợi ý kiểm điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh thì tiến hành kiểm điểm bổ sung theo những nội dung được gợi ý kiểm điểm. Trường hợp đã tổ chức kiểm điểm theo hướng dẫn và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh song nhận thấy có nội dung, có mặt kiểm điểm chưa đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, chưa xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với những hạn chế, yếu kém của tập thể cơ quan, đơn vị thì lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức kiểm điểm lại những nội dung đó, báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh trước ngày 01/3/2017.

2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tập thể và từng cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý (diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý) xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, yếu kém được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016, xây dựng bản cam kết của cá nhân với cấp ủy cơ quan, đơn vị công tác (nội dung, tiến độ theo hướng dẫn, yêu cầu tại  Công văn số 481-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). Có văn bản chỉ đạo, cụ thể hóa việc thực hiện ở các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc, đồng thời tổ chức thông tin tuyên truyền với hình thức phù hợp để cán bộ, đảng viên, nhân dân trong đảng bộ, cơ quan, đơn vị biết và giám sát việc thực hiện sửa chữa, khắc phục hạn chế, yếu kém.

          UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện ./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn