Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời Kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 tại các huyện: Bắc Sơn, Bình Gia (44/GM-UBND ngày 14/02/2017).

GIẤY MỜI

Kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 tại các huyện: Bắc Sơn, Bình Gia.

 

 

Thực hiện Chương trình số 08/CTr-UBND ngày 14/02/2017 của UBND tỉnh về kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm tra số 3 tổ chức kiểm tra, làm việc tại các huyện: Bắc Sơn, Bình Gia như sau:

1. Thành phần Đoàn

- Đồng chí Nguyễn Công Trưởng,  Phó chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng đoàn.

- Lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ban Dân tộc, Công an tỉnh, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới, Cục Thuế, Văn phòng UBND tỉnh.

2. Thời gian, địa điểm:

2.1 Kiểm tra tại huyện Bắc Sơn:

- Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ 00 phút ngày 21/02/2017 (Thứ ba).

- Địa điểm: Tại trụ sở UBND huyện Bắc Sơn

2.2. Kiểm tra tại huyện Bình Gia:

- Thời gian: Bắt đầu từ 14 giờ 00 ngày 21/02/2017 (Thứ ba).

- Địa điểm: Tại trụ sở UBND huyện Bình Gia.

3. Nội dung và hình thức kiểm tra

Làm việc với UBND các huyện: Bắc Sơn, Bình Gia và các một số xã  theo Chương trình số 08/CTr-UBND ngày 14/02/2017 của UBND tỉnh và kiểm tra thực tế xây dựng nông thôn mới của xã.

4. Tổ chức thực hiện

- UBND các huyện: Bắc Sơn, Bình Gia chuẩn bị báo cáo, mời các thành phần dự làm việc; chỉ đạo UBND các xã: Đồng Ý, Chiến Thắng, Nhất Tiến (huyện Bắc Sơn), các xã: Tân Văn, Vĩnh Yên (huyện Bình Gia) chuẩn bị báo cáo và các điều kiện cần thiết khác phục vụ công tác kiểm tra.

- Các thành viên của Đoàn chuẩn bị các nội dung liên quan, theo trách nhiệm.

- Các thành viên Đoàn tập trung tại trụ sở UBND tỉnh, xuất phát lúc 6 giờ 00 phút ngày 21/02/2017; các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế đi chung một xe (xe Sở Tài chính); các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới, Tài nguyên và Môi trường đi chung một xe (xe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ban Dân tộc đi chung một xe (Xe Sở Lao động - Thương binh và Xã hội), các Sở, ngành: Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Y tế đi chung một xe (xe Sở Giao thông vận tải).

Kính mời các đại biểu tham dự./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn