Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc báo cáo tình hình đầu tư xây dựng dự án Công viên hồ Phai Loạn, thành phố Lạng Sơn (397/VP-KTN, ngày 16/02/2017).

                                       Kính gửi:  Sở Tài chính.

 

 

Xem xét Báo cáo số 27/STC-QLG&CS ngày 23/01/2016 của Sở Tài chính về việc “rà soát, kiểm đếm xác định giá trị đầu tư dự án Công viên hồ Phai Loạn, thành phố Lạng Sơn”, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Yêu cầu Sở Tài chính nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 472/TB-UBND ngày 30/11/2016 (Thông báo số 472/TB-UBND ngày 30/11/2016 gửi kèm qua chương trình eOffice).

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các Sở, ngành liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn