Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc báo cáo về tình hình phát triển đô thị năm 2016 (396/VP-KTN, ngày 16/02/2017).

                                           Kính gửi:  Sở Xây dựng.

 

 

Căn cứ Công văn số 19/BXD-VP ngày 23/01/2017 của Bộ Xây dựng về việc “báo cáo về tình hình phát triển đô thị năm 2016”. Sau khi xem xét, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến:

 

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp số liệu, lập Báo cáo về tình hình phát triển đô thị năm 2016 như yêu cầu; gửi Cục Phát triển đô thị-Bộ Xây dựng đảm bảo đúng thời gian quy định (Công văn số 19/BXD-VP ngày 23/01/2017 gửi kèm qua chương trình eOffice).

 

  Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn