Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc xem xét đề xuất của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng tỉnh (386/VP-KTN, ngày 16/02/2017).

Kính gửi:

 

- Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính;

- Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng tỉnh;

- UBND thành phố Lạng Sơn.

 

 

Xem xét Công văn số 35/BQLDD-QLDA ngày 13/02/2017 của Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng tỉnh về việc “xin chủ trương bán quyền sử dụng đất đối với diện tích đất thu hồi nằm trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ và mái taly đường thuộc dự án Cầu 17/10 thành phố Lạng Sơn”, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, các cơ quan liên quan và Uỷ ban nhân dân thành phố Lạng Sơn xem xét đề xuất của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng tỉnh tại Công văn trên; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh theo quy định .

 

(Công văn số 35/BQLDD-QLDA ngày 13/02/2017 gửi qua eOffice).

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn