Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời Họp xem xét giải quyết một số công việc liên quan đến Khu đô thị Phú Lộc IV, thành phố Lạng Sơn (42/GM-UBND ngày 15/02/2017).

GIẤY MỜI

Họp xem xét giải quyết một số công việc liên quan đến

 Khu đô thị Phú Lộc IV, thành phố Lạng Sơn

 

 

 

Thực hiện chương trình công tác tháng 2/2017, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức cuộc họp xem giải quyết một số công việc còn tồn đọng liên quan đến khu đô thị Phú Lộc IV, thành phố Lạng Sơn, cụ thể như sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì;

- Đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng;

- UBND thành phố Lạng Sơn;

- Công ty Cổ phần bất động sản Hà Nội;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và chuyên viên Phòng Kinh tế ngành.

2. Nội dung:

Xem xét việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 492/TB-UBND ngày 16/12/2016; giải quyết một số công việc còn tồn đọng liên quan đến Dự án Khu đô thị Phú Lộc IV, thành phố Lạng Sơn.

3. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ  8 giờ 00 ngày 21/02/2017 (thứ Ba).

4. Địa điểm:  Tại phòng họp A3, trụ sở UBND tỉnh.

5. Phân công chuẩn bị:

- UBND thành phố chuẩn bị báo cáo về việc GPMB và rà soát quỹ đất tái định cư tính đến thời điểm hiện nay tại Dự án Khu đô thị Phú Lộc IV.

 - Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo những tồn tại vướng mắc trong việc thu hồi, giao đất cho UBND thành phố Lạng Sơn và Công ty Cổ phần bất động sản Hà Nội.

- Các thành phần dự họp chuẩn bị báo cáo các nội dung liên quan.

        Kính mời các đồng chí tham dự./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn