Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời Dự họp với các doanh nghiệp quản lý, kinh doanh các mỏ đất, đá, khoáng sản trên địa bàn tỉnh (40/GM-UBND ngày 14/02/2016).

GIẤY MỜI

Dự họp với các doanh nghiệp quản lý, sản xuất, kinh doanh

các mỏ đất, đá, khoáng sản trên địa bàn tỉnh

 

 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 02/2017, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp, cụ thể như sau:

1. Thành phần

- Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư; Công Thương; Tài chính; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh;

- Lãnh đạo UBND các huyện Hữu Lũng, Chi Lăng, Cao Lộc, Lộc Bình, Văn Lãng, Tràng Định, Bình Gia, Bắc Sơn;

- Lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;

- Giám đốc các doanh nghiệp quản lý, sản xuất, kinh doanh các mỏ đất, đá, khoáng sản trên địa bàn tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng, Phòng KTTH, KTN - Văn phòng UBND tỉnh;

- Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (đưa tin).

2. Nội dung

Xem xét tình hình hoạt động kinh doanh và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước của các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản trên địa     bàn tỉnh.

3. Thời gian, địa điểm

Từ 14h00, ngày 20/02/2017 (Thứ Hai) tại Hội trường tầng 2, trụ sở HĐND – UBND tỉnh.

4. Tổ chức thực hiện

- Cục Thuế tỉnh chuẩn bị báo cáo liên quan đến tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính (các khoản phí, lệ phí, thuế) của các tổ chức, cá nhân quản lý, kinh doanh các mỏ đất, đá, khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị báo cáo về tình hình hoat động khai thác, quản lý, kinh doanh các mỏ đất, đá, khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

- Sở Công Thương báo cáo tình hình quản lý về công nghiệp khai thác, sản xuất, chế biến và xuất khẩu khoáng sản của các tổ chức, cá nhân quản lý, kinh doanh khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

- Các thành phần tham dự họp, theo chức năng nhiệm vụ, chuẩn bị tài liệu, báo cáo liên quan đến nội dung cuộc họp.

(Tài liệu chuẩn bị đủ cho các thành phần dự họp)

Trân trọng kính mời các đại biểu thuộc thành phần tham dự họp./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn