Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời Họp xem xét phương án triển khai nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất năm 2017 (39/GM-UBND ngày 14/02/2017).

GIẤY MỜI

Họp xem xét phương án triển khai nguồn vốn

hỗ trợ phát triển sản xuất năm 2017

 

 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 02/2017, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh triệu tập họp xem xét phương án triển khai nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất năm 2017, với nội dung sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì;

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Dân tộc, Liên minh Hợp tác xã, Hội Nông dân tỉnh, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

2. Thời gian và địa điểm: 01 buổi, bắt đầu từ 08h00’ ngày 16/02/2017 (thứ Năm), tại Phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh.

3. Nội dung: Xem xét phương án triển khai nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất năm 2017.

4. Phân công chuẩn bị:

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh và các cơ quan có liên quan tổng hợp, đánh giá lại kết quả triển khai nguồn vốn, các mô hình phát triển sản xuất đã được hỗ trợ trong giai đoạn trước; báo cáo, đề xuất phương án triển khai năm 2017.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, đề xuất phương án phân bổ nguồn vốn sự nghiệp các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017.

(Các đơn vị được giao chuẩn bị tài liệu chủ động sao in đủ số lượng phục vụ họp).

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn