Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2017

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

 

Số:  27/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Lạng Sơn, ngày  10  tháng 02 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2017

 

 

 

Thực hiện Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2017, Chương trình hoạt động đối ngoại của tỉnh năm 2017, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2017 với các nội dung chính như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

a) Đánh giá kết quả thực hiện công tác đối ngoại năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017; đưa ra chủ trương, biện pháp cho các cấp, các ngành thực hiện thống nhất, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại của tỉnh năm 2017 và những năm tiếp theo.

b) Quán triệt đường lối đối ngoại và các định hướng mới trong công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước, đảm bảo sự thống nhất, đồng thuận về chủ trương, quan điểm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác đối ngoại phục vụ hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017.

2. Yêu cầu: Làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt và tổ chức hội nghị hiệu quả, thiết thực, trang trọng, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

II. NỘI DUNG, THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

          1. Nội dung        

a) Tổng kết, đánh giá công tác đối ngoại năm 2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2017.

b) Chỉ đạo, định hướng triển khai công tác đối ngoại năm 2017 và những năm tiếp theo; thảo luận về các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp tăng cường và nâng cao chất lượng triển khai công tác đối ngoại.

c) Trao tặng kỷ niệm trương của Bộ Ngoại giao cho 02 đồng chí lãnh đạo tỉnh và tặng Bằng khen của UBND cho các cơ quan có nhiều thành tích xuất sắc và đóng góp tích cực cho công tác đối ngoại của tỉnh năm 2016.

2. Thành phần dự Hội nghị

a)  Đại biểu mời dự, chỉ đạo:

- Bộ Ngoại giao:

+ Đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao.

+ Đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao: Cục Ngoại vụ, Vụ Việt Trung - Ủy ban Biên giới quốc gia; Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh.

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh.

- Lãnh đạo đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

- Lãnh đạo UBND tỉnh - Chủ trì Hội nghị.

b) Đại biểu mời tham dự hội nghị:

- Đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng tỉnh, các đoàn thể: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Tỉnh đoàn Lạng Sơn, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh: Văn phòng HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Sở Nội vụ; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Giao thông vận tải; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch; Sở Ngoại vụ; Sở Tư pháp; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Khoa học và Công nghệ; Ban Dân tộc; Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng- Lạng Sơn; Thanh tra tỉnh; Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Cục Hải quan.

- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện và thành phố.

- Các đồng chí được tặng kỷ niệm chương của Bộ Ngoại giao và đại diện các tập thể được khen thưởng.

- Công chức, viên chức Sở Ngoại vụ.

- Phóng viên Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

3. Thời gian: 01 buổi, cuối tháng 02/2017 (Thời gian cụ thể thông báo sau).

4. Địa điểm: Hội trường Nhà khách Tỉnh ủy (phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng UBND tỉnh

a) Phối hợp với Sở Ngoại vụ chuẩn bị nội dung và các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội nghị.

b) Thực hiện công tác tổ chức trong Hội nghị.

2. Sở Ngoại vụ

a) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu phục vụ Hội nghị; tham mưu mời đại biểu dự Hội nghị; tổ chức chương trình lãnh đạo Bộ Ngoại giao đến chào lãnh đạo tỉnh.

b) Chuẩn bị hội trường và các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội nghị; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh đảm bảo phục vụ ăn, nghỉ cho các đại biểu khách mời tham dự hội nghị.

c) Lập dự toán kinh phí tổ chức Hội nghị gửi Sở Tài chính thẩm định.

d) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất việc khen thưởng cho các tập thể có nhiều thành tích xuất sắc và đóng góp tích cực cho công tác đối ngoại của tỉnh năm 2016.

3. Sở Nội vụ: Tham mưu thực hiện công tác khen thưởng.

4. Sở Tài chính: Xem xét thẩm định dự toán kinh phí đảm bảo kịp thời cho Hội nghị.

5. Các cơ quan: Sở Công Thương; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban Quản lý KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Cục Hải quan; UBND các huyện: Văn Lãng, Cao Lộc, Lộc Bình: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình và nội dung gợi ý tham luận (kèm theo Kế hoạch) chủ động chuẩn bị bài phát biểu tham luận tại Hội nghị, gửi về Sở Ngoại vụ để tổng hợp trước ngày 20/02/2017.

6. Các cơ quan, đơn vị có trong thành phần mời dự Hội nghị: Cử đại biểu dự Hội nghị đúng thành phần, thời gian (Có giấy mời sau).

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2017. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện tốt Kế hoạch./.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Công Trưởng

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn