Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 39-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạ

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

 

Số:  26/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Lạng Sơn, ngày 09  tháng   02   năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 39-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,  những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

 

 

 

 

Thực hiện Chương trình số 39-CTr/TU, ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (sau đây viết tắt là Chương trình hành động số 39-CTr/TU), Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 39-CTr/TU như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt nghiêm túc Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ (sau đây viết tắt là Nghị quyết 04-NQ/TW) để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, nhận diện những biểu hiện suy thoái và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết để triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả phù hợp với đặc điểm, tình hình của Lạng Sơn từ đó các cơ quan, tổ chức, đơn vị, mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình và tự giác gương mẫu thực hiện Nghị quyết.

2. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; quán triệt sâu sắc, thực hiện có hiệu quả quan điểm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt.

3. Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thật sự đoàn kết, gương mẫu, đề cao kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình cần kết hợp với giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm; tập trung xử lý các vụ việc phức tạp, bức xúc xảy ra trên địa bàn; thực hiện nói ít làm nhiều, làm đến đâu chắc đến đó. Phát huy vai trò của nhân dân, báo chí và công luận trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

II. TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp với cấp uỷ Đảng cùng cấp tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt nghiêm túc, đầy đủ các nội dung Nghị quyết, kế hoạch của Trung ương và chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW tại cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.

III. NHIỆM VỤ THỰC HIỆN NGAY VÀ THƯỜNG XUYÊN

Các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ vào nội dung Nghị quyết và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tình hình, đặc điểm cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị mình chủ động thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết nghiêm túc, có tính khả thi cao, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc thù của mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị để quán triệt đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức ngay từ đầu năm 2017 phải có cam kết bằng văn bản với lãnh đạo cơ quan, đơn vị mình về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để rèn luyện, phấn đấu và làm cơ sở kiểm điểm đánh giá, phân loại công chức, viên chức cuối năm. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở cơ quan, đơn vị mình; xử lý kịp thời, nghiêm minh những trường hợp vi phạm.

2. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo Nghị quyết 04-NQ/TW gắn với kiểm điểm hằng năm và đột xuất, được tiến hành đồng thời ở các cấp. Cấp trên và người đứng đầu phải gương mẫu, tự giác kiểm điểm để cấp dưới học tập, làm theo. Ở từng cấp đều phải xác định trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo; những nơi có vấn đề phức tạp, dư luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thì cấp trên gợi ý kiểm điểm, yêu cầu báo cáo giải trình và trực tiếp dự, chỉ đạo. Nội dung kiểm điểm tập trung làm rõ những hạn chế, yếu kém; liên hệ với những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chỉ rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp và thời gian khắc phục. Sau kiểm điểm, từng tập thể, cá nhân xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm và báo cáo cấp có thẩm quyền kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm. Coi trọng việc biểu dương khen thưởng gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến, những cơ quan, tổ chức, đơn vị có cách làm sáng tạo, tự điều chỉnh, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm có hiệu quả trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

3. Tập trung thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham ô, tham nhũng, lãng phí, tội phạm về kinh tế, tội phạm về chức vụ và các vi phạm pháp luật nghiêm trọng, phức tạp xảy ra trên địa bàn tỉnh được dư luận xã hội, nhân dân quan tâm và công khai kết quả xử lý.

4. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, rà soát quy trình, thủ tục hành chính của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên cơ sở quy định của các Bộ chủ quản để kịp thời ban hành các quy định để kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể, cá nhân, xử lý nghiêm minh những tập thể, cá nhân vi phạm.

5. Rà soát, xử lý, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức những trường hợp suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; cán bộ, công chức, viên chức được tuyển dụng, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động không bảo đảm về tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, quy trình; yếu kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp, không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp và những trường hợp người nhà, người thân của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp có nhiều dư luận thắc mắc, không đồng tình và công khai kết quả xử lý.

6. Thực hiện đúng mục tiêu và hiệu quả việc tinh giản biên chế gắn với tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 19-KH/TU, ngày 28/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện đổi mới, hoàn thiện các tổ chức trong hệ thống chính trị; tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh.

7. Tiếp tục thực hiện đầy đủ và kịp thời các nội dung về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 940/UBND-NC ngày 03/10/2016; tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 85-KL/TU, ngày 25/10/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU, ngày 17/10/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới tác phong, lề lối làm việc nâng cao chất lượng công tác trong các cơ quan, đoàn thể, lực lượng vũ trang các cấp trong tỉnh; Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 04/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện không tổ chức mời khách ăn “bữa phụ” trước tiệc cưới. Chấm dứt ngay tình trạng ăn uống, rượu chè, “liên hoan”, “gặp mặt” khi hội họp, được đề bạt, thuyên chuyển công tác và việc hiếu, hỉ … xa hoa, lãng phí, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc, gây phản cảm trong dư luận xã hội.

8. Tăng cường công tác quản lý hoạt động báo chí, xuất bản, Internet, mạng xã hội. Thường xuyên định hướng, cung cấp thông tin cho báo chí, truyền thông. Chú trọng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích; xử lý nghiêm minh những tập thể, cá nhân vi phạm quy định về thông tin, báo chí, tuyên truyền.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đơn vị, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị mình khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương đảng, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) trước ngày 28/02/2017.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, tháo gỡ, khắc phục các khó khăn vướng mắc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, mở rộng đối ngoại, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc dư luận quan tâm.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tham mưu ban hành Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

4. Sở Công Thương

Tham mưu ban hành Chương trình hành động của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập quốc tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

5. Sở Nội vụ

a) Căn cứ các quy định của Trung ương để cụ thể hóa thành các quy định, quy chế của tỉnh trong việc đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc xử lý cán bộ, công chức, viên chức theo quy định, tạm đình chỉ công tác để kiểm tra, kiểm điểm khi có dấu hiệu vi phạm hoặc trì trệ, kém hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước về xử lý, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa kỷ luật của Đảng với kỷ luật của Nhà nước.

b) Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, sớm tách các lĩnh vực cung ứng dịch vụ công và quản lý sản xuất, kinh doanh ra khỏi chức năng quản lý nhà nước. Xây dựng quy định của tỉnh về thực hiện lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cơ quan, cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; có hình thức xử lý phù hợp, kịp thời đối với những tổ chức, cá nhân có chỉ số hài lòng thấp.

c) Triển khai thực hiện có hiệu quả việc tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị.

6. Thanh tra tỉnh

a) Đôn đốc, kiểm tra, giám sát người đứng đầu chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, đối thoại trực tiếp và xử lý giải quyết những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề xuất của nhân dân.

b) Tăng cường kiểm tra giám sát, kịp thời xử lý những hành vi vi phạm trong thực thi quyền lực của người có chức, có quyền; xử lý những tập thể, cá nhân suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; có lời nói và việc làm thể hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nghiêm trọng.

c) Kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

d) Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc triển khai các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh trong công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử những vụ việc, vụ án liên quan đến tham nhũng, lãng phí gây thất thoát tài sản của nhà nước mà dư luận quan tâm, nhân dân bức xúc và công khai kết quả xử lý.

đ) Thực hiện và chỉ đạo các tổ chức thanh tra tăng cường thanh tra các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của tập thể, cá nhân nếu có dấu hiệu tội phạm kịp thời phối hợp chuyển cơ quan điều tra để xử lý theo quy định.

7. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Chủ động phối hợp và chỉ đạo Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân các huyện và thành phố tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy nhanh việc điều tra, truy tố, xét xử những vụ việc liên quan tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gây thất thoát tài sản của Nhà nước.

Trong quá trình thực hiện, các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố nắm chắc tình hình, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện; định kỳ hằng năm sơ kết rút kinh nghiệm; khen thưởng, kỷ luật kịp thời.

Giao cho Sở Nội vụ là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh./.

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

Phạm Ngọc Thưởng

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn