Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:  25/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày  06 tháng 02 năm 2017

          

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017

 

 

 

          Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); Quyết định số 2694/QĐ-BTP ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác PBGDPL năm 2017 như sau:

            I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Kịp thời tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương và địa phương ban hành trong năm 2016, 2017; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản đang có hiệu lực thi hành đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, phòng ngừa và hạn chế vi phạm pháp luật.

          2. Công tác PBGDPL phải được thực hiện một cách đồng bộ, thống nhất và thường xuyên từ tỉnh đến cơ sở với nội dung, hình thức đa dạng, phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng; gắn công tác PBGDPL với việc phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, của ngành; chú trọng phối hợp thực hiện với các chương trình, đề án PBGDPL nhằm tránh trùng lắp, lãng phí; coi trọng công tác phối hợp đa ngành trong công tác PBGDPL, kết hợp chặt chẽ giữa PBGDPL với tổ chức thực thi pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước ở thôn, quy ước ở khu, khối phố; gắn công tác PBGDPL với thực hiện các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị, quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

            II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật

1.1. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 21/01/2015 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 20/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường công tác PBGDPL, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân từ nay đến năm 2020; Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 26/3/2014 của UBND tỉnh tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành, Mặt trân Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã.

          - Thời gian thực hiện: Năm 2017.

1.2. Tập trung phổ biến các Bộ luật, Luật, Pháp lệnh được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành trong năm 2016, 2017 và các văn bản do HĐND, UBND các cấp ban hành có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; phổ biến sâu rộng các văn bản pháp luật khác thuộc các lĩnh vực: An toàn giao thông; phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; khiếu nại, tố cáo; cải cách hành chính; cải cách tư pháp; phòng, chống tội phạm, mua bán người, mại dâm, ma túy, HIV/AIDS; phòng cháy, chữa cháy; bình đẳng giới; xử lý vi phạm hành chính; bảo vệ môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; quốc phòng - an ninh;

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017.

1.3. Triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án, Kế hoạch của Trung ương và của tỉnh.

Triển khai thực hiện các Đề án, chương trình PBGDPL mới theo chỉ đạo của Trung ương; tiếp tục triển khai thực hiện:

- Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 22/7/2015 của UBND tỉnh;

- Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 12/6/2012 của UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 28/3/2016 của UBND tỉnh về Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2016 -2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã.

Thời gian thực hiện: Năm 2017.

2. Quản lý nhà nước đối với công tác hòa giải ở cơ sở

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 20/11/2013 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở; tăng cường củng cố, kiện toàn Tổ hòa giải và hòa giải viên. Giao Sở Tư pháp tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh, quản lý nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017.

3. Công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Triển khai xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định và hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp huyện, cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017.

4. Công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở thôn, khối phố

Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 24/11/2016 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 31/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng và thực hiện hương ước ở thôn, quy ước ở khu, khối phố trong tình hình mới.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017.

5. Công tác xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật

 Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì tham mưu cho Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tổ chức thực hiện.

 - Thời gian thực hiện: Năm 2017.

6. Thực hiện “Ngày pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam”

 Tiếp tục thực hiện “Ngày pháp luật” hằng tháng theo Kế hoạch số 36/KH-HĐPH ngày 12/5/2011 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh về triển khai thực hiện "Ngày pháp luật" trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì tham mưu cho Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tổ chức thực hiện theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Hằng tháng.

7. Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Giao Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra công tác PBGDPL; công tác hòa giải ở cơ sở, xây dựng  xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước.

Thời gian kiểm tra: Quý IV/2017

8. Sơ kết, tổng kết và thực hiện các chính sách PBGDPL và thi đua, khen thưởng trong công tác PBGDPL.

Giao Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết và thực hiện các chính sách PBGDPL tỉnh năm 2017.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể tỉnh, đơn vị trực thuộc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND cấp huyện căn cứ Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch PBGDPL năm 2017 phù hợp với tình hình thực tế của ngành, đơn vị, địa phương mình trong tháng 02 năm 2017; chú trọng việc triển khai, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương thuộc lĩnh vực quản lý của ngành mình đến các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân. Chủ động đề ra các giải pháp đổi mới, đa dạng hóa các hình thức PBGDPL hiệu quả, thiết thực. Bố trí kinh phí, cán bộ có năng lực, trình độ để thực hiện công tác PBGDPL.

Ngoài trách nhiệm chung trong công tác PBGDPL, các cơ quan đơn vị sau còn có trách nhiệm:

1. Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh có trách nhiệm:

Giúp Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện công tác PBGDPL năm 2017; tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật cho báo cáo viên pháp luật tỉnh, cán bộ làm công tác pháp chế tại các sở, ban, ngành, doanh nghiệp, cán bộ Tư pháp các huyện, thành phố; biên soạn các loại tài liệu PBGDPL như: sách hỏi đáp pháp luật, sổ tay pháp luật, đề cương, tờ gấp PBGDPL...; kịp thời cập nhật các văn bản QPPL của tỉnh lên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

Định kỳ giúp Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương về kết quả thực hiện công tác PBGDPL trên địa bàn; tổng hợp, báo cáo Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh trình cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PBGDPL.

2. Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông trong công tác tuyên truyền các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; quản lý tốt hoạt động báo chí, xuất bản, internet phục vụ cho hoạt động PBGDPL.

          3. Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch chỉ đạo tuyên truyền, PBGDPL thông qua các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, văn nghệ quần chúng, thông tin lưu động, chiếu bóng lưu động; xây dựng pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền cổ động trực quan; đẩy mạnh hoạt động của các thiết chế văn hoá ở cơ sở; chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng cơ quan văn hoá; thôn, bản, khối phố văn hoá; gia đình văn hoá.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo hướng dẫn công tác giảng dạy pháp luật trong các nhà trường; thường xuyên kiểm tra đánh giá việc dạy và học môn Giáo dục công dân, Đạo đức, pháp luật trong các nhà trường. Chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật, phương pháp giảng dạy pháp luật cho đội ngũ giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân, Đạo đức và cán bộ phụ trách công tác PBGDPL trong nhà trường.

5. Sở Tài chính trên cơ sở kế hoạch của các đơn vị, thẩm định cân đối kinh phí, trình UBND tỉnh xem xét cấp kinh phí cho công tác PBGDPL ở tỉnh. Hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan tài chính cấp dưới tham mưu giúp UBND cùng cấp cân đối ngân sách bảo đảm kinh phí chi cho công tác PBGDPL và công tác hoà giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật.

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.

6. Sở Nội vụ phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn việc PBGDPL cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

7. Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục về pháp luật, củng cố và phát triển lực lượng cộng tác viên viết tin, bài về pháp luật.

8. Đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tăng cường  tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho hội viên, đoàn viên của tổ chức mình; phối hợp các ban, ngành liên quan tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh việc giám sát hoạt động thi hành pháp luật của các cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức; kiến nghị với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL, đội ngũ Báo cáo viên pháp luật huyện; bố trí kinh phí cho công tác PBGDPL và công tác hoà giải ở cơ sở.

Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn kịp thời kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ Tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở; nâng cao hiệu quả khai thác Tủ sách pháp luật và các thiết chế văn hoá ở cơ sở trong hoạt động PBGDPL; tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho các hoà giải viên.

          Thực hiện tốt công tác kiểm tra, hướng dẫn, sơ kết, tổng kết, thông tin báo cáo, thi đua khen thưởng trong công tác PBGDPL.

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

          1. Định kỳ 6 tháng, 1 năm các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện công tác PBGDPL với Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh (cơ quan thường trực là Sở Tư pháp), báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 20/5, báo cáo năm gửi trước ngày 20/11.

          2. Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tổng hợp, báo cáo kết quả với UBND tỉnh và thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí phục vụ công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cấp nào do ngân sách cấp đó tự bảo đảm. Kinh phí hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh năm 2017 được bố trí trong kinh phí PBGDPL năm 2017 (cấp thông qua Sở Tư pháp).

Kinh phí thực hiện các chương trình, đề án PBGDPL cấp tỉnh được phân bổ cho các cơ quan chủ trì đề án theo quy định của pháp luật. Căn cứ nguồn kinh phí được cấp, các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch sử dụng đảm bảo đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả./.

         

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Hồ Tiến Thiệu

 

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn