Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Tổ chức Lễ truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:  24/KH-UBND

 

Lạng Sơn, ngày  04 tháng 02  năm 2017

                    

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Lễ truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước

“Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”

 

 

 

 

Thực hiện Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13 ngày 20/10/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”; Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”; Quyết định số 1895/QĐ-CTN ngày 05/9/2016 và Quyết định số 2784/QĐ-CTN ngày 28/12/2016 của Chủ tịch nước về việc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 07 cá nhân thuộc tỉnh Lạng Sơn; Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” (viết tắt là Lễ truy tặng), cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức Lễ truy tặng nhằm vinh danh và ghi nhận những công lao to lớn của các bà mẹ đã có nhiều cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giáo dục truyền thống cách mạng và thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

2. Yêu cầu

Lễ truy tặng được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, có ý nghĩa giáo dục truyền thống và theo đúng quy định của Nhà nước.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN VÀ NỘI DUNG TỔ CHỨC

1. Thời gian, địa điểm

- Địa điểm: Tổ chức tại các huyện Chi Lăng, Tràng Định, Bắc Sơn, Bình Gia và Lộc Bình.

- Thời gian: Thực hiện xong trong tháng 02 năm 2017.

2. Thành phần

- Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện; Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Huyện ủy; các phòng: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo; Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Công an huyện; Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện.

- Đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, đoàn thể xã, thôn nơi thân nhân của các Mẹ Việt Nam Anh hùng đăng ký hồ sơ.

- Thân nhân của các Bà mẹ được Chủ tịch nước truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”.

3. Nội dung chương trình

- Chào cờ;

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

- Diễn văn buổi lễ;

- Công bố Quyết định của Chủ tịch nước và trao Huy hiệu, Bằng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”;

- Bế mạc buổi lễ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy quyền cho UBND các huyện Chi Lăng, Tràng Định, Bắc Sơn, Bình Gia và Lộc Bình tổ chức Lễ truy tặng đảm bảo chu đáo, trang trọng và có ý nghĩa giáo dục truyền thống. Cụ thể như sau:

- UBND huyện Chi Lăng tổ chức Lễ truy tặng cho Mẹ Hồ Thị Bây, nguyên quán: Xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng;

- UBND huyện Tràng Định tổ chức Lễ truy tặng cho Mẹ Nguyễn Thị Định, nguyên quán: Xã Trực Định, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định (nơi đăng ký hồ sơ: Thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định);

- UBND huyện Bắc Sơn tổ chức Lễ truy tặng cho Mẹ Dương Thị Hạt, nguyên quán: Xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn;

- UBND huyện Bình Gia tổ chức Lễ truy tặng cho 02 Bà mẹ (Mẹ Lăng Thị Ti, nguyên quán: Xã Hồng Thái, huyện Bình Gia và Mẹ Nông Thị Hồi, nguyên quán: Xã Tô Hiệu, huyện Bình Gia);

- UBND huyện Lộc Bình tổ chức Lễ truy tặng cho 02 Bà mẹ (Mẹ Vy Thị Tồn, nguyên quán: Xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình và Mẹ Vi Thị Tài, nguyên quán: Xã Minh Phát, huyện Lộc Bình).

2. Sở Nội vụ

Chuẩn bị hiện vật khen thưởng, tiền thưởng, hướng dẫn UBND các huyện về các nội dung có liên quan đến công tác tổ chức Lễ truy tặng theo đúng quy định hiện hành.

3. Sở Tài chính

Bố trí kinh phí quà tặng của tỉnh tặng gia đình thân nhân các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trị giá 10 triệu đồng/gia đình thân nhân của 01 Bà mẹ.

 

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Thực hiện chế độ, chính sách đối với các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và thân nhân các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện và các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện theo nhiệm vụ được giao./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn