Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 và Kế hoạch số 1141-KH/BCSĐCP ngày 11/11/2016 của Ban cán sự Đảng Chính phủ

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  23/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày  04  tháng 02  năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 và Kế hoạch số 1141-KH/BCSĐCP ngày 11/11/2016 của Ban cán sự Đảng Chính phủ

 

 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1141-KH/BCSĐCP ngày 11/11/2016 của Ban cán sự Đảng Chính phủ về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 (giai đoạn 2016-2020), UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CU

1. Mục đích

a) Cụ thể hóa các nhiệm vụ và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 1141-KH/BCSĐCP ngày 11/11/2016 của Ban cán sự đảng chính phủ về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 (giai đoạn 2016-2020); Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 20/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

b) Tiếp tục phấn đấu từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật thống nhất đồng bộ khả thi, công khai minh bạch, ổn định phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành pháp luật, qua đó đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, tính liên thông gắn kết chặt chẽ giữa công tác xây dựng và thi hành pháp luật.  

2. Yêu cầu:

a) Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp cần bám sát định hướng nhiệm vụ và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật theo quy định.

b) Xác định các nhiệm vụ cụ thể cần ưu tiên, xây dựng lộ trình thực hiện hợp lý đảm bảo gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa nâng cao chất lượng xây dựng và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật. Tạo sự thống nhất đồng bộ với các nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội trong năm, chủ trương xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, chiến lược cải cách tư pháp và chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước.

c) Phân rõ trách nhiệm, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan đơn vị trong tổ chức triển khai thực hiện nhằm đảm bảo tiết kiệm nhưng hiệu quả, khả thi và đảm bảo đử nguồn lực thực hiện.  

II. NỘI DUNG

1. Công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật

a) Xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền được giao tại văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên kịp thời, đảm bảo quản lý nhà nước trên địa bàn; Thực hiện đúng trình tự theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết  một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan có liên quan khác.

- Thời gian: Giai đoạn 2017-2020.

- Sản phẩm: Các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp.

b) Thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện kiến nghị, tham mưu xử lý các VBQPPL có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp với các văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn, tình hình kinh tế xã hội địa phương, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan có liên quan.

- Thời gian: Thường xuyên.

- Sản phẩm: Các báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp

c) Trình công bố hoặc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp đã hết hiệu lực, ngưng hiệu lực theo quy định.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp; UBND các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các sở, ban, ngành.

- Thời gian: Định kỳ hằng năm.

- Sản phẩm: Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực, ngưng hiệu lực của Chủ tịch UBND các cấp.

d) Thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh vào cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo quy định, nhằm cung cấp thông tin thường xuyên, liên tục cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu khai thác, sử dụng.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các sở, ban, ngành.

- Thời gian: Thường xuyên.

- Sản phẩm: Văn bản cập nhật trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

2. Công tác tổ chức thi hành pháp luật

a) Phổ biến giáo dục pháp luật tập trung vào những Luật mới ban hành và tiếp tục tuyên truyền sâu rộng những văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, lựa chọn những vấn đề quan trọng, được dư luận xã hội quan tâm; đổi mới hình thức phổ biến, tuyên truyền phù hợp; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật thiết thực, hiệu quả; tiếp tục có hình thức phù hợp đưa giáo dục pháp luật và trường học đối với học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục nâng chất lượng Báo cáo viên và Tuyên truyền viên pháp luật.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành phố.

- Thời gian: Thường xuyên.

b) Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật; thực hiện tốt công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, theo dõi thi hành pháp luật, công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn.

- Cơ quan thực hiện:  Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các các cơ quan có liên quan.

- Thời gian: Giai đoạn 2017-2020.

- Sản phẩm: Các báo cáo việc thực hiện; kết quả kiểm tra văn bản, thủ tục hành chính.

3. Tăng cường năng lực, bảo đảm hoạt động công tác xây dựng và thi hành pháp luật

a) Tiếp tục bố trí, sắp xếp kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, đảm bảo ổn định, có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công việc;

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ.

- Thời gian: Giai đoạn 2017-2020

- Sản phẩm: báo cáo công tác pháp chế; các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ; danh sách đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế.

b) Rà soát, hiện đại hóa trang thiết bị, phương tiện, điều kiện làm việc phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ tổ chức thi hành pháp luật tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian: Giai đoạn 2017-2020

- Sản phẩm: Hệ thống trang thiết bị đáp ứng yêu cầu làm việc.

c) Tiếp tục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng làm công tác pháp luật và đào tạo sau đại học cho cán bộ công chức theo nhu cầu thực tiễn của tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành phố.

- Thời gian: Giai đoạn 2017-2020

d) Tăng cường hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ pháp chế; đội ngũ cán bộ tham mưu thực hiện công tác xây dựng VBQPPL.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các sở, ban, ngành, các cơ quan có liên quan.

- Thời gian: Giai đoạn 2017-2020

- Sản phẩm: Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; các văn bản đôn đốc, hướng dẫn.

III. KINH PHÍ

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách cấp cho các cơ quan đơn vị.

2. Huy động nguồn kinh phí từ các Chương trình, dự án, đề án liên quan và sự hỗ trợ của tổ chức, cá nhân (nếu có).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ vào nhiệm vụ được phân công tại Mục II Kế hoạch này chủ động tổ chức thực hiện; trước ngày 10/12 hằng năm báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện (thông qua Sở Tư pháp) để tổng hợp báo cáo theo quy định.

2. Đề nghị HĐND, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác phối hợp, thực hiện giám sát, phản biện xã hội để nâng cao hiệu quả đối với công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.

3. Báo Lạng Sơn, Đài phát thanh- Truyền hình tỉnh phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tích cực đưa tin, bài, phóng sự về các nội dung hoạt động tại Kế hoạch.

4. Sở Tư pháp chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

          Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

CHỦ TỊCH

 

Phạm Ngọc Thưởng

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn