Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Triển khai thực hiện Kết luận số 104-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU, ngày 11/10/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong giai đoạn 2016-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH LẠNG SƠN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  22/KH-UBND

    Lạng Sơn, ngày  27   tháng 01 năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Kết luận số 104-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU, ngày 11/10/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong giai đoạn 2016-2020

               

 

 

            Thực hiện Kết luận số 104-KL/TU ngày 08/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lạng Sơn về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU, ngày 11/10/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trong giai đoạn 2016-2020. Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết với những nội dung chủ yếu sau:

I- Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

1.1. Nhằm triển khai thực hiện tốt và có hiệu quả Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lạng Sơn về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; xây dựng và phát triển kinh tế tập thể gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương;

          1.2. Đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể với nhiều hình thức đa dạng, mà nòng cốt là Hợp tác xã (HTX); tạo điều kiện phát triển kinh tế trang trại, phát triển Tổ hợp tác (THT), tạo cơ sở cho việc thành lập HTX trên địa bàn. Nâng cao hiệu quả vai trò và tính chất xã hội của HTX, THT trong việc giải quyết các vấn đề xã hội, đặc biệt là giải quyết công ăn, việc làm, xoá đói, giảm nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng, văn hoá xã hội. Thông qua HTX, thành viên HTX, nhất là người nông dân với quy mô sản xuất nhỏ có thể liên kết lại với nhau nhằm phát huy lợi thế của kinh tế theo quy mô, tăng cường năng lực sản xuất, sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường;

          1.3. Thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm (2016-2020) của tỉnh đã đề ra.

2. Yêu cầu

          2.1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành của chính quyền các cấp, các ngành; sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện Kết luận số 104-KL/TU ngày 08/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Phát triển kinh tế tập thể là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các ngành, các cấp chính quyền từ tỉnh đến huyện, xã, phường, thị trấn;

          2.2. Phát triển HTX phải phù hợp với giá trị và nguyên tắc của HTX theo Luật Hợp tác xã năm 2012, trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc tự nguyện của thành viên, tính tự chủ của HTX, có sự tư vấn, hỗ trợ của Nhà nước để phát triển phù hợp với quy hoạch của địa phương;

          2.3. Bố trí đủ nguồn lực, kinh phí; lồng ghép các nguồn lực, kinh phí với các chương trình phát triển kinh tế-xã hội khác của địa phương; phát huy tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các HTX.

II- Nội dung nhiệm vụ

1. Tiếp tục củng cố, mở rộng và phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác

1.1. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể hàng năm phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; rà soát, đánh giá phân loại các HTX đã đăng ký kinh doanh hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012, củng cố các HTX yếu kém lên trung bình, khá; các HTX trung bình lên khá, giỏi; giải thể các HTX trá hình, HTX hoạt động kém hiệu quả kéo dài;

         1.2. Hướng dẫn, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người dân tích cực tham gia thành lập, phát triển các HTX, THT, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, các dịch vụ phục vụ sản xuất, tiêu thụ nông- lâm sản và đời sống sinh hoạt ở nông thôn và các khu dân cư;

         1.3. Xây dựng phát triển kinh tế tập thể gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, chú trọng phát triển HTX tại các xã điểm xây dựng nông thôn mới;

         1.4. Hướng dẫn đăng ký hoạt động THT đối với các THT đang hoạt động nhưng chưa đăng ký hoạt động theo Nghị định 151/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ; định hướng hoạt động cho các THT, tạo điều kiện để các THT liên kết hoặc phát triển thành HTX;

          1.5. Khuyến khích, tạo điều kiện thành lập các Liên hiệp hợp tác xã cùng ngành nghề hoặc đa ngành nghề.

2. Đổi mới tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh của các hợp tác xã, tổ hợp tác

          2.1. Tăng cường hướng dẫn các HTX, THT đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh theo hướng kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực, phát triển các dịch vụ sản xuất nông, lâm nghiệp và nông thôn. Đẩy mạnh và mở rộng hoạt động liên doanh, liên kết, hợp tác giữa các HTX với nhau và hợp tác giữa HTX với các doanh nghiệp, các cơ quan khoa học, kỹ thuật, nhằm gắn sản xuất với chuyển giao kỹ thuật và công nghệ, chế biến tiêu thụ sản phẩm;

         2.2.  Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ HTX, kế hoạch đào tạo nghề cho khu vực kinh tế tập thể hàng năm và cho giai đoạn 2016-2020;

         2.3. Triển khai thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của nhà nước đối với kinh tế tập thể có hiệu quả;

         2.4. Xây dựng và phát triển các mô hình HTX tiên tiến để nhân rộng, chú trọng xây dựng các HTX liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm hàng hoá nông, lâm, ngư theo chuỗi giá trị; mỗi năm xây dựng tại mỗi huyện, thành phố từ 1 đến 2 mô hình HTX kiểu mới;

         2.5. Tư vấn, hỗ trợ các HTX, THT xây dựng dự án đầu tư, mở rộng sản xuât kinh doanh; tạo điều kiện cho các dự án tiếp cận các nguồn vốn tín dụng.

3. Tăng cường quản lý nhà nước, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội

3.1. Xem xét, phân công cơ quan quản lý nhà nước thường trực, chủ trì tham mưu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể cấp tỉnh; tăng cường quản lý nhà nước theo ngành, theo địa bàn huyện, thành phố; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội, tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thành viên, hội viên tham gia xây dựng kinh tế tập thể;

3.2. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác lãnh đạo, chỉ đạo kinh tế tập thể, bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả, tập trung và thống nhất từ tỉnh đến xã; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo cán bộ hợp tác xã hàng năm; thường xuyên chỉ đạo, định hướng phát triển, kiểm tra, giám sát, theo dõi, hỗ trợ các tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn;

         3.3 Thực hiện tốt công tác báo cáo, thống kê định kỳ và theo yêu cầu;

         3.4. Kiện toàn, đổi mới phương thức hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

III- Giải pháp thực hiện

          Tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp của Nghị quyết số 28-NQ/TU, ngày 11/10/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015, trong đó chú trọng những giải pháp chủ yếu sau:

1. Các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị-xã hội tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các quan điểm, nhiệm vụ, mục tiêu của Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 11/10/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, đồng thuận về tư tưởng, nâng cao trách nhiệm của cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp trong việc thực hiện Nghị quyết. Gắn phát triển kinh tế tập thể với tái cơ cấu nông nghiệp, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các chương trình mục tiêu khác;

2. Tăng cường trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết, các quy định của pháp luật, chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể của các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu các cơ quan đơn vị và cán bộ, đảng viên, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Có biện pháp kịp thời để tháo gỡ khó khăn, khuyến khích, tạo điều kiện để giúp các tổ chức kinh tế tập thể chủ động vươn lên, nhanh chóng khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao hiệu quả hoạt động. Tập trung xây dựng mô hình HTX kiểu mới hoạt động thực sự hiệu quả, trong năm 2017 mỗi huyện xây dựng ít nhất 01 mô hình HTX kiểu mới để đánh giá, nhân rộng trong giai đoạn tiếp theo.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người lao động về quan điểm đường lối của Đảng về xây dựng, phát triển kinh tế tập thể, hiểu rõ bản chất, nguyên tắc, giá trị của HTX kiểu mới, tin tưởng và hăng hái tham gia xây dựng và phát triển HTX, THT;

4. Thường xuyên kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể cấp tỉnh và các huyện, thành phố (được thành lập theo Chương trình hành động số: 08-CTr/TU ngày 17/7/2002 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết TW 5 (khoá IX) “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể ”;

5. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tư vấn, hỗ trợ HTX; xây dựng cơ chế, chính sách (đào tạo nguồn nhân lực, đất đai, tài chính, khoa học công nghệ, thị trường...) nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo điều kiện cho HTX quản lý, tích tụ đất đai; tiếp cận các nguồn vốn, quỹ, đẩy mạnh việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, dần hình thành vùng sản xuất hàng hoá, chuyển dần sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hoá theo nhu cầu thị trường;

6. Tập trung xây dựng và nhân rộng mô hình HTX kiểu mới, dựa trên nhu cầu hợp tác tự nguyện của thành viên, vì lợi ích của thành viên, lợi ích HTX. Xây dựng một số mô hình điểm trên một số lĩnh vực để rút kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả, nhất là các HTX nông nghiệp, ở vùng có sản phẩm lợi thế cạnh tranh. Kịp thời biểu dương, khen thưởng mô hình HTX, tập thể, cá nhân sản xuất kinh doanh điển hình, tiên tiến, qua đó vừa tuyên truyền nhân rộng, vừa khuyến khích được mô hình HTX kiểu mới, những cách làm hay, sáng tạo góp phần đạt được mục tiêu phát triển kinh tế tập thể trong giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo.

IV . Tổ chức thực hiện

1. Sở Kế hoạch và Đầu t­ư

Là cơ quan quản lý nhà nước thường trực chủ trì tham mưu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể cấp tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất, xây dựng cơ chế, chính sách, chương trình, dự án trợ giúp phát triển kinh tế tập thể (KTTT);

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển KTTT,  kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 05 năm và hằng năm khu vực KTTT; hướng dẫn các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch phát triển KTTT hằng năm;

- Chủ trì, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 11/10/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 11/10/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các nghị quyết liên quan đến phát triển KTTT;

- Chủ trì hướng dẫn thực hiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

          - Chủ trì xây dựng quy hoạch phát triển HTX, THT trong tổng thể quy hoạch xây dựng nông thôn mới;

          - Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX trên địa bàn nông nghiệp, nông thôn. Tư vấn, hỗ trợ sáng lập viên thành lập HTX mới;

          - Tham m­ưu, đề xuất các giải pháp và nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn nông nghiệp, nông thôn. Đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư trong khu vực kinh tế tập thể;

          - Phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại tạo tiền đề phát triển HTX, liên hiệp hợp tác xã, xây dựng cơ chế chính sách thúc đẩy liên kết giữa các loại hình kinh tế ở nông thôn;

          - Chủ trì xây dựng các mô hình HTX kiểu mới trong lĩnh vực nông nghiệp;

          - Phối hợp các cơ quan chức năng hỗ trợ HTX xây dựng tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm hàng hoá.

3. Sở Tài chính

          - Tham mưu cho UBND tỉnh cân đối, bố trí vốn ngân sách nhà nước để thực hiện Nghị quyết có hiệu quả, kiểm tra, giám sát, tổng hợp quyết toán theo quy định;

          - Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư phân bổ, cân đối kinh phí theo kế hoạch hàng năm cho cấp huyện và các sở, ngành liên quan. Có trách nhiệm kiểm tra hướng dẫn và quyết toán kinh phí ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách Nhà n­ước;

- Hư­ớng dẫn một số cơ chế chính sách liên quan đến Ngân sách Nhà nư­ớc hỗ trợ cho củng cố, phát triển kinh tế tập thể theo kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 11/10/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; hướng dẫn thực hiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX theo chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Các Sở: Giao thông vận tải, Công Thư­ơng, Xây dựng

- Sở Giao thông vận tải: Tăng cư­ờng quản lý Nhà nước đối với các HTX hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải; tham m­ưu đề xuất các giải pháp nhằm phát triển HTX trong lĩnh vực giao thông vận tải.

- Sở Công Thương: Tăng cư­ờng quản lý Nhà nước đối với các HTX hoạt động trong lĩnh vực Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, Thương mại-Dịch vụ; tham m­ưu đề xuất các giải pháp nhằm phát triển HTX trong lĩnh vực Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, Thương mại-Dịch vụ; tăng cường đẩy mạnh công tác khuyến công, quảng bá, phát triển thương hiệu, xúc tiến thương mại đối với các đơn vị kinh tế tập thể.

- Sở Xây dựng: Tăng cư­ờng quản lý Nhà nước đối với các HTX hoạt động trong lĩnh vực xây dựng; tham m­ưu đề xuất các giải pháp nhằm phát triển HTX trong lĩnh vực xây dựng;

          5. Sở Nội vụ

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo kinh tế tập thể tỉnh và hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thành phố kiện toàn Ban Chỉ đạo kinh tế tập thể cấp huyện theo quy định;

- Tham mưu kiện toàn công tác cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể ở các sở, ngành, các phòng chuyên môn thuộc UBND các huyện, thành phố theo dõi, chỉ đạo kinh tế tập thể.

6. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lạng Sơn

- Chỉ đạo các tổ chức tín dụng cân đối vốn, ưu tiên và giành nguồn vốn thích đáng cho vay phát triển kinh tế tập thể (tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã); triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách ưu đãi đối với kinh tế tập thể; tham mưu, đề xuất tháo gỡ khó khăn cho HTX, Liên hiệp HTX về vốn sản xuất kinh doanh;

- Tạo điều kiện và hỗ trợ thành lập mới Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh khi có đủ điều kiện.

7. Sở Lao động – Thư­ơng binh và xã hội

- Chủ trì, hướng dẫn, thực hiện đào tạo nghề cho lao động trong HTX, THT;

- Chủ trì, phối hợp triển khai công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật trong  HTX hoạt động theo mô hình Doanh nghiệp;

- Hư­ớng dẫn các HTX, THT thực hiện các chế độ đối với ngư­ời lao động.

8. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Rà soát quy định về đất đai, tham mưu đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích và tạo điều kiện tích tụ đất nông nghiệp, hỗ trợ về đất đai đối với các HTX trên địa bàn Tỉnh;

- Tăng cường quản lý nhà nước và hướng dẫn về công tác môi trường, sử dụng tài nguyên nước trong khu KTTT.

          9. Sở Khoa học và Công nghệ

- Xây dựng nhiệm vụ hỗ trợ chuyển giao các thành tựu khoa học và công nghệ cho các HTX trên địa bàn tỉnh;

- Thực hiện tư vấn về thiết bị, công nghệ và hỗ trợ ứng dụng khoa học và công nghệ trong chế biến, bảo quản các sản phẩm chủ lực của tỉnh thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX;

- Hướng dẫn, hỗ trợ các HTX tiến hành các thủ tục về sở hữu công nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng, giá trị đối với sản phẩm hàng hóa.

          10. Sở Y tế: Tư vấn, hỗ trợ HTX xây dựng tiêu chuẩn, chất lượng, vệ sinh an toàn sản phẩm nông nghiệp.

          11. Liên minh HTX tỉnh

- Thực hiện các chức năng đại diện, tư­ vấn, hỗ trợ đào tạo, bồi dư­ỡng các HTX, THT trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên tổng hợp, phản ảnh kịp thời những khó khăn, vướng mắc của các tổ chức kinh tế tập thể cho UBND tỉnh;

          - Chủ trì, phối hợp với các ngành biên soạn tài liệu tuyên truyền về kinh tế tập thể; lập biểu mẫu, hướng dẫn các huyện, thành phố điều tra, khảo sát, đánh giá, phân loại, tổng hợp tình hình thực trạng HTX trên địa bàn tỉnh;

          - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng mô hình HTX trong các lĩnh vực, chú trọng phát triển HTX liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông lâm sản hàng hoá theo chuỗi giá trị; tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm để nhân rộng;

 - Phối hợp với Báo Lạng Sơn, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường đưa tin, tuyên truyền về kinh tế tập thể.

12. Các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh: Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Tỉnh đoàn thanh niên: tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền xây dựng kinh tế tập thể, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể trong tổ chức mình. Chỉ đạo xây dựng các mô hình THT, tổ liên kết, HTX điển hình tiên tiến trong các tổ chức hội, đoàn thể.

13. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp: đề nghị tiếp tục thực hiện các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào thi đua “ Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” bổ sung các nội dung mới phù hợp với Kết luận số 104-KL/TU ngày 08/12/2016 của Ban Thư­ờng vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU, ngày 11/10/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trong giai đoạn 2016-2020. đề nghị tích cực tuyên truyền phổ biến pháp luật về HTX; vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia các HTX, xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, HTX kiểu mới.

          14. Các cơ quan Đài PTTH, Báo Lạng Sơn: Tăng cường các hoạt động tuyên truyền về kinh tế tập thể, đưa tin về những mô hình HTX, THT hoạt động có hiệu quả.

15. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chỉ đạo toàn diện công tác đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn huyện, thành phố:

+ Thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể huyện, thành phố; đảm bảo thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo luôn thường xuyên, liên tục.

+ Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, kế hoạch hỗ trợ, đào tạo, bồi d­ưỡng hàng năm.

+ Th­ường xuyên kiểm tra hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, kịp thời uốn nắn đảm bảo hoạt động đúng quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Liên minh HTX tỉnh và các ngành chuyên môn củng cố phát triển HTX trên địa bàn. Giải thể những HTX chỉ còn tồn tại hình thức, không còn hoạt động.

          - Mỗi năm xây dựng ít nhất 01 mô hình HTX để đánh giá nhân rộng trong giai đoạn tiếp theo; chọn củng cố từ 02 đến 03 HTX (từ yếu kém lên trung bình, từ trung bình lên khá giỏi).

          - Mỗi năm phát triển ít nhất từ 01 đến 02 HTX, 10 THT có đăng ký hoạt động.

          - Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể.

          Căn cứ kế hoạch này hàng năm các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư­ chủ trì, đôn đốc kiểm tra thực hiện Kế hoạch này trên địa bàn toàn tỉnh và lập báo cáo sơ kết, tổng kết để báo cáo UBND tỉnh, Tỉnh ủy Lạng Sơn ./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Nguyễn Công Trưởng

 

Đính kèmDung lượng
Biểu 1.xls21 KB

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn