Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2017

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 21/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 26 tháng 01 năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH

Quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính

 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2017

 

 

 

 

 

Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) năm 2012; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch quản lý nhà nước về thi hành pháp luật XLVPHC trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Bảo đảm triển khai thống nhất, đồng bộ việc thi hành pháp luật về XLVPHC; tiếp tục phổ biến sâu rộng Luật XLVPHC năm 2012, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC và các văn bản có liên quan đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức; làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác XLVPHC để nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện pháp luật về XLVPHC góp phần tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, làm giảm vi phạm pháp luật; nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống và XLVPHC.

b) Tổ chức kiểm tra, thanh tra công tác XLVPHC, nhằm xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn tỉnh, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan tổ chức trong quản lý, chỉ đạo thực hiện công tác XLVPHC trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình. Qua kết quả kiểm tra, thanh tra kịp thời nhắc nhở các cá nhân, đơn vị thực hiện chưa tốt; khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác XLVPHC nhằm góp phần ngăn ngừa vi phạm hành chính, tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật về XLVPHC, bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức có liên quan.

2. Yêu cầu

a) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức hữu quan; không trùng lắp, chồng chéo với các hoạt động thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước đã được pháp luật quy định;

b) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị trong việc triển khai thực hiện công việc được giao;

  c) Kiểm tra, thanh tra công tác XLVPHC thông qua kiểm tra việc thực hiện: Thẩm quyền XLVPHC theo quy định; trình tự, thủ tục xử lý hành vi vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính; áp dụng các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đảm việc XLVPHC; thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

II. NỘI DUNG

1.     Xây dựng, hoàn thiện pháp luật về XLVPHC

a) Tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Luật XLVPHC

Cơ quan thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh và UBND cấp huyện có trách nhiệm tổ chức sơ kết, báo cáo kết quả gửi Sở Tư pháp tổng hợp tham mưu, trình UBND tỉnh theo quy định.

b) Rà soát, theo dõi việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về XLVPHC để kịp thời phát hiện các quy định không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn.

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh và UBND cấp huyện có trách nhiệm thường xuyên rà soát, theo dõi việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về XLVPHC để kịp thời phát hiện các quy định không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn gửi Sở Tư pháp tổng hợp tham mưu, trình UBND tỉnh để kiến nghị cơ quan chủ trì soạn thảo hoặc Bộ Tư pháp để nghiên cứu, xử lý các quy định về XLVPHC không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2017.

2. Công tác phổ biến pháp luật, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về pháp luật XLVPHC

a) Công tác phổ biến pháp luật:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật XLVPHC và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó chú trọng tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản pháp luật quy định xử lý hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của sở, ngành nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về XLVPHC của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2017.

b) Công tác hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ:

Tiếp tục hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính cho cán bộ, công chức và các chức danh có thẩm quyền xử phạt hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, các sở, ngành có liên quan và UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2017.

3. Công tác kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về XLVPHC

a) Công tác kiểm tra:

- Lĩnh vực kiểm tra: Việc thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Nội dung kiểm tra:

+ Tình hình ban hành văn bản pháp luật liên quan đến XLVPHC;

+ Công tác phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, bố trí nguồn lực và các điều kiện khác để bảo đảm cho việc thi hành pháp luật XLVPHC;

+ Việc áp dụng các quy định pháp luật về XLVPHC;

+ Việc thực hiện chế độ thống kê về XLVPHC;

+ Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong XLVPHC.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian hoàn thành kiểm tra: Trước ngày 30/9/2017.

b) Công tác thanh tra:

Thanh tra việc thi hành pháp luật về XLVPHC tại các đơn vị, địa bàn khi có phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, báo chí về việc áp dụng quy định pháp luật về XLVPHC gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức theo quy định của Điều 22 của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP.

Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, UBND cấp huyện.

4. Công tác báo cáo, thống kê việc thi hành pháp luật về XLVPHC

 Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tổng hợp thông tin, số liệu, xây dựng báo cáo định kỳ 06 tháng và 01 năm công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của mình gửi về Sở Tư pháp tổng hợp, trình UBND tỉnh theo quy định.

Thời điểm lấy số liệu của báo cáo và thời hạn báo cáo thực hiện theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp:

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch này.

b) Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra việc thi hành pháp luật về XLVPHC trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

c) Giúp UBND tỉnh hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trong việc thực hiện công tác thi hành pháp luật về XLVPHC; xây dựng báo cáo kết quả công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trình UBND tỉnh theo quy định.

2. Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

a) Căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh, xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện nhiệm vụ; phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác thi hành pháp luật về XLVPHC theo quy định tại kế hoạch này.

b) Chủ động tổ chức kiểm tra việc thi hành pháp luật về XLVPHC thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý; khi có yêu cầu, các cơ quan, đơn vị cử cán bộ, công chức tham gia Đoàn thanh tra, kiểm tra theo nội dung Kế hoạch đã đề ra.

c) Bảo đảm các điều kiện cần thiết cho công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trong phạm vi quản lý.

          3. Kinh phí tổ chức thực hiện

          Kinh phí thực hiện việc quản lý công tác thi hành pháp luật về XLVPHC thuộc nhiệm vụ cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm theo quy định.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh bằng văn bản về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để chỉ đạo, giải quyết./.

 

 

CHỦ TỊCH
 

 

 

Phạm Ngọc Thưởng

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn