Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc cho Công ty TNHH Phát triển dịch vụ và Thương mại Thành An thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Nhà máy chế biến gỗ ván may Veneer xuất khẩu

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 237/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày  08  tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho Công ty TNHH Phát triển dịch vụ và Thương mại Thành An thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Nhà máy chế biến gỗ ván may Veneer xuất khẩu

 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 2643/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 36/TTr-STNMT ngày 06/02/2017,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Cho Công ty TNHH Phát triển dịch vụ và Thương mại Thành An (Địa chỉ: Số 3, ngõ 21, đường Nguyễn Thái Học, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội) thuê 7.248,0 m2 (Bẩy nghìn hai trăm bốn mươi tám mét vuông) đất tại thôn Cã Trong, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng để sử dụng vào mục đích xây dựng Nhà máy chế biến gỗ ván may Veneer xuất khẩu.

1. Vị trí, ranh giới khu đất cho thuê được xác định theo bản Trích lục bản đồ địa chính số 484/TLBĐ, tỷ lệ 1/2000, do Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 17/10/2016.

2. Thời hạn sử dụng đất: Đến ngày 25/01/2067 (thời hạn theo Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Nhà máy chế biến gỗ ván may Veneer xuất khẩu).

3. Hình thức thuê đất: Trả tiền thuê đất hàng năm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xác định cụ thể mốc giới và  bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Phát triển dịch vụ và Thương mại Thành An; cung cấp thông tin địa chính xác định giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất; ký hợp đồng thuê đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Phát triển dịch vụ và Thương mại Thành An; Chỉ đạo cơ quan chuyên môn trực thuộc chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

2. Công ty TNHH Phát triển dịch vụ và Thương mại Thành An có trách nhiệm quản lý, sử dụng đất đúng ranh giới, mục đích được thuê; nộp phí, lệ phí đầy đủ theo quy định của pháp luật.

3. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục thuế; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng, Chủ tịch UBND xã Minh Sơn và Giám đốc Công ty TNHH Phát triển dịch vụ và Thương mại Thành An chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Lý Vinh Quang

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn