Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc thu hồi đất, giao cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lộc Bình sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở cơ quan

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     Số: 218/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày  04 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất, giao cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lộc Bình sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở cơ quan

 

 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

          Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

          Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

          Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

          Căn cứ Thông tư số 30/2014/TTBTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

          Căn cứ Quyết định số 2647/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Lộc Bình;

          Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 34/TTr-STNMT ngày 24/01/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 487,5 m2 (Bốn trăm tám mươi bẩy phẩy năm mét vuông) đất tại khu Bản Kho, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, thuộc một phần diện tích đất đã được UBND tỉnh Lạng Sơn giao cho UBND huyện Lộc Bình quản lý tại Quyết định số 1179/QĐ-UB ngày 02/6/2000.

1. Lý do thu hồi: Thu hồi đất để xây dựng trụ sở Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lộc Bình.

2. Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 124-2016, tỷ lệ 1/500, do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lộc Bình lập ngày 17/10/2016; UBND thị trấn Lộc Bình xác nhận đo vẽ đúng hiện trạng ngày 27/10/2016; Sở Tài nguyên và Môi trường ký duyệt ngày 07/11/2016.

Điều 2. Giao 487,5 m2 đất thu hồi tại Điều 1 Quyết định này cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lộc Bình để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở cơ quan.

          1. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

          2. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lộc Bình;

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

2. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lộc Bình có trách nhiệm quản lý, sử dụng đất đúng ranh giới, mục đích được giao; nộp phí, lệ phí đầy đủ theo quy định của pháp luật.

3. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình, Chủ tịch UBND thị trấn Lộc Bình và Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lộc Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Lý Vinh Quang

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn